Nieuws

Nieuws

Motie geestelijke verzorging aangenomen door Tweede Kamer

In hun motie van 13 oktober 2016 vragen de Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Keijzer (CDA) aan de regering om in overleg met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) geestelijke verzorging expliciet een plek te geven binnen het thema “Kwaliteit van leven en welbevinden”. Deze motie, die door de Kamer is overgenomen, heeft tot doel een beter aanhaakpunt te verschaffen voor de positionering van geestelijke verzorging in de verpleeghuiszorg met een beroep op het Kwaliteitskader Ouderenzorg. Meer informatie over het kwaliteitskader is te vinden op de website van Actiz.

1 november, 2016|

Scholingsverzoek aan werkgever

Voor het indienen van een goed onderbouwd scholingsverzoek heeft de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) drie handige documenten ontwikkeld: een handreiking, een checklist voor de voorbereiding en wat te doen bij een afwijzing van het verzoek. De documenten zijn ontwikkeld voor werknemers in ziekenhuizen, maar bevatten ook voor geestelijk verzorgers in andere werkvelden nuttige informatie. De info staat op de pagina Handige beleidsstukken, onder punt 6 (Rechtspositie).

1 november, 2016|

VGVZ-bestuur voortvarend van start

Het nieuwe bestuur is enthousiast aan de slag gegaan. Met een ‘heidag’ in Zwolle werd begin september de aftrap gegeven om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Op de eerste bestuursvergadering op 26 september passeerden veel zaken die in de zomerperiode waren binnengekomen de revue. Verder kwam het belangrijke dossier mogelijkheden voor geestelijke verzorging in de eerste lijn ter tafel.

6 oktober, 2016|

Nieuw bestuur, Hugo Vlug voorzitter VGVZ

Op de ALV afgelopen maandag 27 juni is met algemene stemmen gekozen voor een nieuw bestuur. De benoemingsadviescommissie had 6 leden voorgesteld, met Hugo Vlug (AMC) als voorzitter. Daarnaast zijn in het bestuur gekozen Robert Koorneef, Loes Berkhout, Freda Dröes, Jasper Smits en Jodie Ras. Portefeuilles en foto’s zijn te vinden op de website.
Tijdens de ALV werd hartelijk afscheid genomen van een aantal bestuursleden, en in het bijzonder van vertrekkend voorzitter Simon Evers. Als blijk van grote waardering voor zijn verdiensten werd hem het erelidmaatschap toegekend – iets dat tevoren slechts in zeer kleine kring bekend was.

Andere feestelijkheden waren de uitreiking van het erelidmaatschap aan Jaap Doolaard, en de VGVZ-Award aan Suzan Willemse voor haar onderzoek naar geestelijke verzorging op de Intensive Care.
De ALV en ook het symposium ‘s middags waren druk bezocht.

27 juni, 2016|

Nieuwe statuten i.v.m FBZ

Door de ALV werd ingestemd met een kleine aanpassing van de Statuten, met het oog op de arbeidsrechtelijke belangenbehartiging die de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) namens de VGVZ moet kunnen uitvoeren.
De FBZ is zeer actief en houdt leden van de aangesloten beroepsorganisaties ook rechtstreeks op de hoogte. Daartoe en -uitsluitend voor dit doel- verstrekt de VGVZ ook mailadressen van leden aan de FBZ.

27 juni, 2016|

# vgvz

Tijdens ALV en symposium werd meermalen opgemerkt dat wij meer van ons zouden moeten laten horen via sociale media. Een aantal collega’s is daar wel al zeer actief op. Daarom:
Voor de twitteraars onder de leden: als je twittert over geestelijke verzorging of over je werk, gebruik dan altijd #vgvz in je tweet.
Voor de niet-twitteraars onder de leden: met Google-zoekopdracht “twitter #vgvz” kun je zien wat er zoal wordt getwitterd vanuit en over de VGVZ. Binnen twitter is “vgvz” voldoende als zoekopdracht. @rmlsmeets is nog te raadplegen voor de tweets van de laatste jaren.

27 juni, 2016|

Voorzitter Simon Evers verkozen tot internationaal coördinator van het ENHCC

Simon Evers, voorzitter van de VGVZ, is voor een termijn van vier jaar unaniem verkozen tot internationaal coördinator van de European Network of Health Care Chaplaincy (www.enhcc.eu). Dit gebeurde op zondag 5 juni j.l, tijdens de 14e consultatie van de ENHCC in Debrecen (Hongarije). Hij volgt Anne Vandenhoeck op, professor praktische theologie in Leuven, die sinds 2010 de coördinator was.
De VGVZ heeft in de personen van Ton Hanrath en Roel Hekking mede aan de basis gestaan van dit Europees Netwerk dat sinds 1990 actief is. Het netwerk bestaat uit zo’n 25 kerken, professionele verenigingen en geloofsgroepen uit 20 landen met professioneel werkende geestelijk verzorgers in de zorg. Tweejaarlijks is er een internationale consultatie. De volgende consultatie vindt plaats in 2018 te Leuven (België).
Het bestuur van de VGVZ heeft de kandidatuur van Simon Evers van harte ondersteund.
Simon Evers wordt in zijn taak bijgestaan door een centrale commissie met zeven collega’s uit België, Estland, Griekenland, Cyprus, Engeland, Finland en Hongarije.

5 juni, 2016|

NVPO-deskundigenbestand open voor geestelijk verzorgers

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in maart 2013 een deskundigenbestand gelanceerd: http://www.nvpo.nl/deskundigenbestand/doorzoeken/. In dit landelijke bestand zijn zorgverleners opgenomen die gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Door de postcode in te voeren kunnen verwijzers en kankerpatiënten zoeken naar deskundige psychologische zorg in de regio. SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers werkzaam in de oncologie kunnen zich vanaf heden in het bestand inschrijven.

Voor meer informatie bekijkt u het persbericht.
oktober 2014

6 oktober, 2014|