1. Wettelijk kader geestelijke verzorging

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging binnen instellingen: notitie stafbureau VGVZ.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (VWS, 2016): zelftest ‘val ik onder de Wkkgz?’

Hebben geestelijk verzorgers toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier?: notitie stafbureau VGVZ.

Rapport palliatieve zorg op maat (NZa, 2017): rapport palliatieve zorg op maat.

Kamerbrief Palliatieve Zorg (2016): Kamerbrief.

Toenmalig minister Klink over geestelijke verzorging (VWS, 2010): brief geestelijke verzorging.


2. Financiering van extramurale geestelijke verzorging

Financieringsmogelijkheden geestelijke verzorging in eerste lijn (2018): financieringsoverzicht.

Geestelijke Verzorging in de WMO Starterspakket.

Handreiking financiering palliatieve zorg (IKNL, 2018): handreiking.

Informatie over de financiering van palliatieve zorg (VWS, 2017): informatiekaart.

Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen (Agora, 2016): publicatie ‘De wereld van trage vragen’ en de samenvatting.


3. Wat kan geestelijke verzorging bieden?

Beroepsprofiel geestelijk verzorger, op p. 7 en 8 (VGVZ, 2015): beroepsstandaard.

De noodzaak van geestelijke verzorging in de palliatieve fase thuis (VGVZ werkgroep Palliatieve GV, 2016): document.

Evidence-based indicatoren voor kwalitatief goede spirituele zorg en manieren om deze te meten (Health Care Chaplaincy Network, 2016): kwaliteitsindicatoren spirituele zorg.

Werken aan mentaal welbevinden (Actiz en Reliëf, 2010): brochure.


4. Richtlijnen / standaarden die geestelijke verzorging versterken

Detecteren behoefte psychosociale zorg bij patiënten met kanker (IKNL, geautoriseerd door VGVZ, 2017): richtlijn.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL en Palliactief, geautoriseerd door VGVZ, 2017): kwaliteitskader.
Totstandkoming van dit kwaliteitskader (Pallium, 2017): artikel.

Generieke module Herstelondersteuning (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017): module.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Zorginstituut, 2017): kwaliteitskader.

Psychosociale hulp bij rampen en crises (o.a. Kenniscentrum Impact, 2017): inventarisatie rollen en taken.
Handreiking geestelijke verzorging bij rampen (Kenniscentrum Impact, 2011): rampenspirit.

Adviesrapport ‘Zonder context geen bewijs, over de illusie van evidence-based practice in de zorg’ (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017): adviesrapport.

Zingeving in zorg, de mens centraal (ZonMw, 2016): signalement.

Kwaliteitsstandaard levensvragen ouderen (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2015): kwaliteitsstandaard.

Zorgmodule Palliatieve Zorg (ZonMw, 2015): zorgmodule.

Signalement ‘Moet alles wat kan?’ Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven (ZonMw, 2013): signalement.

Richtlijn spirituele zorg (IKNL, 2010): richtlijn (NB: deze richtlijn wordt momenteel herzien; zie hieronder voor de reactie van VGVZ op de nieuwe conceptversie).


5. Reactie VGVZ op (concept)richtlijnen

  • Concept-richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (reactie namens VGVZ door de Commissie Wetenschap, januari 2018): algemeen commentaar en het ingevulde IKNL formulier
  • Concept-richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische aandoening’ (reactie VGVZ, september 2017): commentaarrapport.
  • Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie (reactie namens VGVZ door werkveldraad Verpleeg- en Verzorgingshuizen, maart 2016): feedback op concept behandelprogramma
  • Concept-richtlijn ‘Afzien eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’ (reactie VGVZ, maart 2014): brief.
  • Concept Zorgstandaard Kanker (reactie VGVZ, september 2013): brief aan stuurgroep.
  • Voorstel tot aanpassing Lastmeter m.b.t. het levensbeschouwelijke gebied (voorstel tot aanpassing door VGVZ, november 2011): onderbouwing voorstel.

6. Rechtspositie

Handleiding Functiewaardering volgens het systeem van FWG (Werkgroep VGVZ i.s.m. FBZ, 2015): handleiding.

Actiemogelijkheden bij reorganisatie, bezuiniging of dreigend functieverlies: notitie stafbureau VGVZ.
Advies bij dreigend banenverlies, voorbereiding op mogelijke veranderingen in de organisatie (FBZ): handreiking.

Indienen van een scholingsverzoek bij de werkgever: checklist en tips.
Handreiking bij het indienen van een scholingsverzoek: handreiking.
Mogelijkheden bij afwijzing van scholingsverzoek: vervolgstappen.
Bovenstaande documenten zijn opgesteld door de FBZ voor werknemers in ziekenhuizen, maar ook voor anderen nuttig.

Extra informatie rondom de rechtspositie is te vinden op de site van FBZ (o.a bij Publicaties en Mijn vragen).


7. Beleid VGVZ

Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 (vastgesteld door bestuur VGVZ, 2014): meerjarenbeleidsplan.

Eindnota Regiegroep Toekomstig bestel geestelijke verzorging (april 2013): eindnota.

VGVZ-cahiers 4 ‘Amtelijke Binding’ (VGVZ, 2010): cahier.