1. Wettelijk kader geestelijke verzorging

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging binnen instellingen. Notitie stafbureau VGVZ.

Palliatieve Zorg een niveau hoger Kamerbrief 3 november 2016 . Klik hier voor de brief.

Uitvoeringstoets geestelijke verzorging (2006). Van het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) aan de minister van VWS. De uitkomsten zijn nog steeds van toepassing.

Brief toenmalige minister Klink over geestelijke verzorging (2010).

Hebben geestelijk verzorgers toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier? notitie stafbureau.

Rapport palliatieve zorg op maat uitgebracht door de NZa (2017).

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? uitgegeven door VWS (2016).


2. Financiering van extramurale geestelijke verzorging

GV Eerste Lijn Financiering overzicht tabel_01_08_2017

Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen. De wereld van de trage vragen. Boekje Agora (2016)
Er is ook een samenvatting beschikbaar van dit document, in samenhang met de Kamerbrief Palliatieve Zorg van 3 november 2016.

Informatiekaart palliatieve zorg. Informatie voor professionals over financiering van palliatieve zorg uitgegeven door VWS (2017).

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 uitgebracht door IKNL (2017).


3. Wat kan geestelijke verzorging bieden?

Zie de beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015, en dan vooral het deel Beroepsprofiel, pag.7 en 8.

Kwaliteitsindicatoren spirituele zorg (2016), door internationaal team van experts HCCN (Health Care Chaplaincy Network).
Evidence Based indicatoren voor kwalitatief goede spirituele zorg, en manieren om deze te meten.

Document van de VGVZ-werkgroep Palliatieve GV thuis, ter onderbouwing van de noodzaak van geestelijke verzorging in de palliatieve fase bij mensen thuis (2016).

Werken aan mentaal welbevinden, brochure van branche-organisatie Actiz en Reliëf (2010).


4. Richtlijnen / standaarden die geestelijke verzorging versterken

De mens centraal (2016), Signalement Zingeving in de zorg door ZonMw.

Richtlijn spirituele zorg, door het IKNL (2010). Deze belangrijke richtlijn wordt momenteel herzien.

Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg, bij zorg voor patiënten met kanker (2017). Opgesteld door het IKNL; geautoriseerd door de VGVZ.

Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 (2013). Geregistreerd bij het Zorginstuut. Opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.

Kwaliteitsstandaard levensvragen ouderen (2015), door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Geregistreerd bij het Zorginstituut.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017). Geregistreerd bij het Zorginstituut.  Opgesteld door de kwaliteitsraad van het Zorginstituut.

Rampenspirit”, over geestelijke zorg bij rampen, door Kenniscentrum Impact (2005/2011).

Moet alles wat kan? – vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Publicatie door ZonMw (2013).

Zonder context geen bewijs. Dit rapport is uitgebracht door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017).


5. Reactie VGVZ op (concept)richtlijnen

 • Reactie VGVZ op behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie
  Namens de VGVZ is door de werkveldraad Verpleeg- en Verzorgingshuizen feedback gegeven op het concept behandelprogramma (maart 2016).
 • Reactie VGVZ op concept Richtlijn Afzien eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Klik hier voor de brief (maart 2014).
 • Knelpunteninventarisatie Richtlijn Oncologische Revalidatie
  Door de VGVZ is inbreng geleverd voor de inventarisatie van knelpunten in het gebruik van de Richtlijn Oncologische revalidatie. Klik  hier voor meer informatie (december 2013).
 • Door de VGVZ is gereageerd op een tweetal concept-richtlijnen (september 2013):
  Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0, in opdracht van het Coordinatieplatform Zorgstandaarden en het Ministerie van VWS.
  Zorgstandaard Kanker, door IKNL, KWF en NFK
 • Voorstel tot aanpassing Lastmeter feedback
  Onderbouwing van het voorstel voor aanpassing van de Lastmeter met betrekking tot het levensbeschouwelijke gebied, namens de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). Klik hier voor meer informatie (eind 2011).
 • Commentaar VGVZ op richtlijn suicide.
  Vanuit de VGVZ is gereageerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor Diagnose en Behandeling van Suicidaal Gedrag van het Trimbos-instituut. Klik hier voor het commentaar van de VGVZ (juli 2011).

6. Rechtspositie

Handleiding Functiewaardering volgens het systeem van de FWG. Door werkgroep VGVZ i.s.m FBZ (2015).

Bij plannen voor reorganisatie. Notitie stafbureau VGVZ.

Voor het indienen van een scholingsverzoek bij de werkgever: een handreiking, een checklist voor de voorbereiding en wat te doen bij een afwijzing van het verzoek. Documenten zijn opgesteld door de FBZ voor werknemers in ziekenhuizen, maar ook voor anderen nuttig.

Op de site van de FBZ is ook verder veel informatie te vinden over de rechtspositie (o.a bij Publicaties en Mijn vragen).


7. Beleid VGVZ

Meerjarenbeleidsplan periode 2014 – 2018. Vastgesteld door het bestuur van de VGVZ (2014).

Eindnota Regiegroep Toekomstig bestel geestelijke verzorging
(april 2013)

Hier vindt u VGVZ cahier 4 over de Ambtelijke Binding (2010)