1. Wettelijk kader geestelijke verzorging

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging binnen instellingen. Notitie stafbureau VGVZ..

Palliatieve Zorg een niveau hoger Kamerbrief 3 november 2016 . Klik hier voor de brief.

Brief toenmalige minister Klink over geestelijke verzorging (2010).

Hebben geestelijk verzorgers toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier? notitie stafbureau.

Rapport palliatieve zorg op maat uitgebracht door de NZa (2017).

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? uitgegeven door VWS (2016).


2. Financiering van extramurale geestelijke verzorging

GV Eerste Lijn Financiering overzicht tabel_01_08_2017

Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen. De wereld van de trage vragen. Boekje Agora (2016)
Er is ook een samenvatting beschikbaar van dit document, in samenhang met de Kamerbrief Palliatieve Zorg van 3 november 2016.

Informatiekaart palliatieve zorg. Informatie voor professionals over financiering van palliatieve zorg uitgegeven door VWS (2017).

Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 uitgebracht door IKNL (2017).


3. Wat kan geestelijke verzorging bieden?

Zie de beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015, en dan vooral het deel Beroepsprofiel, pag.7 en 8.

Kwaliteitsindicatoren spirituele zorg (2016), door internationaal team van experts HCCN (Health Care Chaplaincy Network).
Evidence Based indicatoren voor kwalitatief goede spirituele zorg, en manieren om deze te meten.

Document van de VGVZ-werkgroep Palliatieve GV thuis, ter onderbouwing van de noodzaak van geestelijke verzorging in de palliatieve fase bij mensen thuis (2016).

Werken aan mentaal welbevinden, brochure van branche-organisatie Actiz en Reliëf (2010).


4. Richtlijnen / standaarden die geestelijke verzorging versterken

De mens centraal (2016), Signalement Zingeving in de zorg door ZonMw.

Richtlijn spirituele zorg, door het IKNL (2010). Deze belangrijke richtlijn wordt momenteel herzien.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017), IKNL/Palliactief, geautoriseerd door de VGVZ.
Artikel in tijdschrift Pallium, over het tot stand komen van het kwaliteitskader. Met collega Annemieke Kuin.

Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg, bij zorg voor patiënten met kanker (2017). Opgesteld door het IKNL; geautoriseerd door de VGVZ.

Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 (2013). Geregistreerd bij het Zorginstuut. Opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.

Kwaliteitsstandaard levensvragen ouderen (2015), door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Geregistreerd bij het Zorginstituut.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017). Geregistreerd bij het Zorginstituut.  Opgesteld door de kwaliteitsraad van het Zorginstituut.

Rampenspirit”, over geestelijke zorg bij rampen, door Kenniscentrum Impact (2005/2011). Inmiddels is er ook een evaluatie van het document beschikbaar.

Moet alles wat kan? – vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Publicatie door ZonMw (2013).

Zonder context geen bewijs. Dit rapport is uitgebracht door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2017).

Generieke module Herstelondersteuning van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2017).


5. Reactie VGVZ op (concept)richtlijnen


6. Rechtspositie

Handleiding Functiewaardering volgens het systeem van de FWG. Door werkgroep VGVZ i.s.m FBZ (2015).

Bij plannen voor reorganisatie. Notitie stafbureau VGVZ.

Voor het indienen van een scholingsverzoek bij de werkgever: een handreiking, een checklist voor de voorbereiding en wat te doen bij een afwijzing van het verzoek. Documenten zijn opgesteld door de FBZ voor werknemers in ziekenhuizen, maar ook voor anderen nuttig.

Op de site van de FBZ is ook verder veel informatie te vinden over de rechtspositie (o.a bij Publicaties en Mijn vragen).
Zie bijvoorbeeld het document FBZ-advies bij dreigend baanverlies.


7. Beleid VGVZ

Meerjarenbeleidsplan periode 2014 – 2018. Vastgesteld door het bestuur van de VGVZ (2014).

Eindnota Regiegroep Toekomstig bestel geestelijke verzorging
(april 2013)

Hier vindt u VGVZ cahier 4 over de Ambtelijke Binding (2010)