Doel

De protestantse sector levert een bijdrage aan de verdergaande professionalisering van protestantse geestelijk verzorgers door het geven van voorlichting aan leden, het organiseren van conferenties en door betrokkenheid bij de verschillende commissies van de VGVZ

Organisatie

De sector is landelijk georganiseerd. De protestantse sector bestaat uit alle protestantse geestelijk verzorgers binnen de VGVZ. De sector telt op dit moment ca. 420 leden.

Activiteiten

Om de communicatie tussen de leden te bevorderen nodigen wij jullie uit om berichten, congressen, literatuur, interessante initiatieven, tips of meningen waar anderen wat aan zouden kunnen hebben, te mailen naar de secretaris. De site is de etalage van onze vereniging en wij hebben wat te bieden!

Externe contacten

De protestantse sector onderhoudt o.a. contacten met

  • Commissie Pastoraat in de gezondheidszorg van de PKN
  • Westfaalse Zustervereniging
  • PThU

Contact

Voorzitter
Pieter Nauta
De Kreek, Leeuweriklaan, 2691 CK ‘s –Gravenzande
p.nauta@pietervanforeest.nl
tel werk: 0174-419500

Secretaris
Simone Visser
St. Antoniusziekenhuis locatie Nieuwegein
Koekoekslaan 1 Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
s.visser@antoniusziekenhuis
simone.ubuntu@gmail.com
tel werk: 088-3207013

Uitnodiging onderzoek naar Geestelijke Verzorging in de PKN
10 mei 2021

Beste collega’s aangesloten bij de protestantse sector,

Van harte nodigen wij jullie uit voor het onderzoek van de PKN onder geestelijk verzorgers, om zicht te krijgen op behoeften en wensen van protestantste geestelijk verzorgers.
Zie hieronder de verdere informatie en link.

Alvast bedankt voor jullie aandacht,

Pieter Nauta
Simone Visser

Beste heer/mevrouw,

De Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Theologische Universiteit nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit behoefteonderzoek.

Deze enquête is bedoeld voor geestelijk verzorgers, die gezonden zijn door de Protestantse Kerk in Nederland (lokale gemeente, een classis of de Generale Synode). Met “geestelijk verzorgers” worden zowel predikanten als kerkelijk werkers bedoeld, werkzaam in alle sectoren van geestelijke verzorging en/of categoriaal pastoraat, bijvoorbeeld justitie- en studentenpastores. Het initiatief voor dit onderzoek is genomen door de Protestantse Kerk in Nederland. Zij stelde vast dat zij meer zicht wil krijgen op de behoeften van de door hen gezonden geestelijk verzorgers en denkt dat op deze manier te verkrijgen. Wilt u deze enquête invullen? Dat kost u maximaal 30 minuten.

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.

Bijdrage Protestantse sectorraad najaar 2019

Doorstart protestantse sectorraad

Afgelopen augustus is het bestuur van de protestantse sectorraad aangevuld met twee nieuwe leden. We zijn blij te kunnen melden dat Ina Beemster en Anja Bruijkers vanaf nu deel uitmaken van het bestuur. Ina Beemster neemt de taak ‘onderhouden contact met de Duitse Zustervereniging’ op zich. Anja Bruijkers wordt onze  penningmeester. Pieter Nauta is voorzitter en Simone Visser blijft secretaris.

Eigene van protestant zijn

We hebben twee  vergaderingen dit najaar ingevuld door met elkaar te spreken over het eigene van het protestant zijn. Dit ook als voorbereiding op het Open Platform d.d. 11 november met als thema: ‘waartoe zijn we op aarde’.  Middels het delen van een casus van de werkvloer zijn we op zoek gegaan naar kernwoorden in het werk als protestants geestelijk verzorger.

Een aantal kernbegrippen: schakel plaatselijke geloofsgemeenschap-bewoners in huis/ voorzien in rituelen van gebed, bijbellezing/gebeden/vermogen tot aansluiten bij de geloofstaal van de patiënt/ bejegenen van ieder als gelijke/ levenseinde ter sprake brengen in het licht van het geloof/ mensen doen thuisvoelen in de viering/ continuïteit waarborgen vanuit gezamenlijke traditie.

Feedback vanuit achterban

Feedback vanuit jullie, collega’s in het veld is van harte welkom!

Bij deze, met collegiale groet,

Ina Beemster inabeemster@hotmail.com
Anja Bruijkers a.bruijkers@deblijeborgh.nl
Pieter Nauta p.nauta@pietervanforeest.nl
Simone Visser s.visser@antoniusziekenhuis.nl