Doel
We willen graag oog hebben voor wat er leeft bij de geestelijk verzorgers in ons werkveld en verder brengen wat dat ons leert. Met het oog daarop willen we een verbinding vormen tussen de werkveldleden en het bestuur van de VGVZ door opgevangen signalen onder de aandacht te brengen van het bestuur.

Organisatie
Het werkveld is landelijk georganiseerd. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis die lid zijn van de VGVZ, zijn ook lid van het werkveld Verzorg-Verpleegtehuis/ Hospicezorg. Het werkveld is met ongeveer 500 aangesloten leden het grootste werkveld van de VGVZ. Zo’n 50 leden zijn werkzaam in hospices. Uit hun midden vormt een aantal leden de werkveldraad.

Communicatie
Naar de leden van het werkveld: we communiceren met een nieuwsbrief, per e-mail en via deze website van de VGVZ. In de oneven jaren organiseren we een studiedag (symposium of kennis-café). We denken erover na hoe collega’s elkaar nog op andere wijze kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in de vorm van regionale ontmoetingen.

Het heeft onze aandacht hoe wij nog meer in contact kunnen komen met onze collega’s in het werkveld. Een voorbeeld van zo’n contactmoment was dit: in coronatijd wilden we weten hoe het met collega’s ging en proactief signaleren wat er speelde. Hier kwam uit voort dat we in januari 2021 aan een gerichte bel-actie zijn begonnen.

Naar andere werkvelden en het bestuur van de VGVZ: Bart Niek van de Zedde maakt deel uit van het Coronateam van de VGVZ. Eva Kersbergen maakt deel uit van een overleg met collega’s uit verschillende werkvelden, te weten de EPD-werkgroep.
We willen onderzoeken of er structureel een vorm van overleg mogelijk is tussen afgevaardigden van alle werkvelden en (afgevaardigden van) het bestuur.

Naar buiten (PR-activiteiten):
Als werkveldraadsleden onderhouden we contact met Agora, ActiZ, Stichting Critical Ethics of Care, Stichting Presentie en Gezelschap Waardenwerk. Brecht Molenaar is betrokken bij het project Geestelijke Verzorging Thuis (de themagroep Onderwijs en Zingeving) met een stuurgroep van diverse partners We nemen verder incidenteel deel aan netwerkbijeenkomsten of andere overlegvormen waarin de deskundigheid van een geestelijk verzorger (in onze werksoort) gewenst is.

Ondersteunend materiaal
We willen een bijdrage leveren aan het verzamelen en ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van het werk in ons werkveld. We denken erover na hoe dat (ook) werkveld-overstijgend kan gebeuren, bijvoorbeeld een verzamelpunt op de VGVZ-site waar materiaal staat over zaken zoals palliatieve zorg of de omgang met mensen met dementie.

Het zingevingsdiscours
De komende tijd onderzoeken we het zingevingsdiscours zoals zich dat heeft ontwikkeld rondom de beroepsstandaard van 2015 en het project Geestelijke Verzorging Thuis. We willen bekijken in hoeverre geestelijk verzorgers in verpleeg- en verzorgingshuizen zich hier feitelijk in herkennen. Om te beginnen zijn we hierover met elkaar in gesprek als leden van de werkveldraad, later willen we dit gesprek uitbreiden naar de leden van het werkveld.

Gv’ers werkzaam in een hospice
Er is een aparte groep van collega’s die in een hospice werkzaam zijn. Deze hospice-werkgroep valt onder de werkveldraad. Marjanne Lam is lid van deze werkgroep en ze is hier vanuit het bestuur van de werkveldraad ook bestuurlijk bij betrokken

Wij hebben je nodig
We zijn altijd geïnteresseerd in geluiden van onze collega’s, dus trek aan de bel wanneer je iets wilt voorleggen. We zien graag dat er vanuit collega’s in het land contact met ons gezocht en gevonden wordt, naast de beweging vanuit ons.

“We willen geen vergader-club zijn die ‘vergadert om te vergaderen’. En ‘notulen maakt, omdat je notulen hoort te maken’. Wij denken dat het vruchtbaarder is als we doen waar wij – en hopelijk jullie ook!- energie van krijgen.”

Verder hebben we op dit moment vijf leden in de werkveldraad, maar we kunnen nog wel enkele leden meer gebruiken. We vertegenwoordigen de grootste groep collega’s uit de VGVZ en hebben dus voldoende menskracht nodig.

Wil je meer informatie: neem dan contact op met Marjanne Lam: mlam@szr.nl, tel: 06-16191334. Of kom een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen. Wees welkom!

Leden werkveldraad

Marjanne Lam (contactpersoon, tevens kwaliteitszetel hospices)
St. Zorgcentra Rivierenland
Burg. Meslaan 49
4003 CA Tiel
Tel.: 034-4671682
E-mail: mlam@szr.nl

Thecla van Aart
Zorggroep Noorderbreedte
Postbus 1292
8900 CG Leeuwarden
Tel.: 06-40169417
E-mail: thecla.miedema@nb.nl

Eva Kersbergen
AxionContinu – Utrecht Leidsche Rijn
Mr. J.M.M.Hamersstraat 51
3438 BV Nieuwegein
tel: 06-38117724
E-mail: ekersbergen@casema.nl

Brecht Molenaar
Evean Henriëtte Roland Holst
Kortvoort 100
1104 NB Amsterdam Zuidoost
Tel: 06-51593445
E-mail: bmolenaar@evean.nl

Bart Niek van de Zedde
Cordaan, locatie De Die
Loenermark 900
1025 VR Amsterdam
Tel.: 06-14711687
E-mail: bvdzedde@cordaan.nl

 

Publicaties

Visiedocument Kwaliteitsstandaard Levensvragen

De werkveldraad heeft een Visiedocument ontwikkeld over hoe geestelijk verzorgers uit de V&V sector met de Kwaliteitsstandaard Levensvragen aan het werk kunnen gaan (november 2016).

Presentatie van Sjaak Körver (09-12-2017)

Het afstudeeronderzoek van Brecht Molenaar over Beroepsstandaard 2015:

 

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.