De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in Nederland en telt ongeveer 1550 leden.

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen.
De Beroepsstandaard geestelijk verzorger (2015) omschrijft het kortweg als volgt:

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Meer informatie over geestelijke verzorging is te vinden op: www.geestelijkeverzorging.nl

Welke achtergrond heeft een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen (specialisatie geestelijke verzorging) op universitair masterniveau of hbo-masterniveau.

Hun bevoegdheid ontlenen zij ófwel aan zending door een maatschappelijk erkend levensbeschouwelijk genootschap, (zoals de levensbeschouwelijke genootschappen die de overheid erkent voor de zending van geestelijke verzorgers die bij haar in dienst zijn), ófwel aan een machtiging door de Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV). Geestelijk verzorgers met een zending vanuit een levensbeschouwelijk genootschap zijn bevoegd om als representant van deze gemeenschap op te treden.

De VGVZ hecht veel waarde aan voortgaande professionalisering van het beroep. De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) houdt zich (o.a.) bezig met de accreditatie van opleidingen en nascholing.
Registratie in het beroepsregister SKGV garandeert dat de geestelijk verzorger kennis en vaardigheden op peil houdt door gerichte na- en bijscholing.

Hier vindt u meer over de voorwaarden voor het lidmaatschap van de VGVZ.

Geschiedenis van de VGVZ

In haar 50-jarig bestaan is de vereniging steeds breder geworden, zowel naar werkterrein als naar levensbeschouwelijke achtergrond.

De VGVZ is opgericht in 1971, door katholieke en protestantse georganiseerde verbanden van pastores werkzaam in ziekenhuizen. Gaandeweg werden de krachten gebundeld met collega’s in andere categorale zorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en de psychiatrie. Tegelijk ontwikkelde de VGVZ zich tot een beroepsvereniging waarbinnen verschillende denominaties samenwerkten, en telt zij intussen niet alleen protestantse en katholieke, maar ook onder meer humanistische en islamitische collega’s. De VGVZ verenigt als beroepsvereniging geestelijk verzorgers van alle grote levensbeschouwelijke stromingen.

Een belangrijk doel werd in 2013 bereikt: de vastlegging van de benodigde bekwaam- en bevoegdheden in samenspraak met externe partijen. Daardoor kon de Vereniging van Geestelijk Verzorgers ‘Albert Camus’ waarbinnen de niet-institutioneel gezonden geestelijk verzorgers zich hadden verzameld, opgaan in de VGVZ. Tevens werd binnen de vereniging ruimte geschapen voor geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn.

De VGVZ kent nu de volgende werkvelden:

De VGVZ telt ook collega’s die werkzaam zijn als geestelijk verzorger bij politie of defensie. Hoewel wel wenselijk, zijn zij nog niet verenigd in een eigen werkveld Overheid.

De VGVZ kent de volgende levensbeschouwelijke sectoren:

Leden kunnen werkzaam zijn in meerdere werkvelden, en zich aansluiten bij meerdere levensbeschouwelijke sectoren waarmee zij zich verwant voelen.
Elke sector en elk werkveld kent een coördinerend orgaan: de sectorraad of werkveldraad. Het bestuur van de VGVZ behartigt alle zaken voor zover ze niet specifiek op het terrein van de sector of werkveld liggen, maar van belang zijn voor de VGVZ als geheel. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het stafbureau.

Hier vindt u meer over de organisatie van de VGVZ.

Ledenvergadering

De VGVZ is een beroepsvereniging, en geen vakbond of projectorganisatie. De activiteiten worden in principe gefinancierd uit de contributies van de leden.
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij komt minimaal één maal per jaar samen, doorgaans in juni.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Door de Algemene ledenvergadering zijn op 27 juni 2016 nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Aanpassing van het huishoudelijk reglement op enkele onderdelen is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 24 juni 2019. U ontvangt de Statuten en het huishoudelijk reglement automatisch bij aanvang van uw lidmaatschap. Statuten en huishoudelijk reglement zijn ook beschikbaar in digitale vorm.

Doelstellingen VGVZ

De VGVZ beoogt alle geestelijk verzorgers in Nederland te verenigen, en heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en de belangenbehartiging van de beroepsgroep van geestelijk verzorgers (artikel 2 van de Statuten).

Zij wil dit doel bereiken door:

  1. Contact te onderhouden met alle relevante gremia teneinde de positie van geestelijk verzorgers te versterken.
    Zo zijn er contacten met bijvoorbeeld politiek, zorgverzekeraars, brancheverenigingen, opleidingen en zendende instanties.
  2. In naam van de leden rechten te bedingen en in hun naam collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.
    De VGVZ is als beroepsvereniging aangesloten bij vakverbond FBZ, de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg. Zij behartigt de collectieve belangen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in cao-onderhandelingen en Sociale Plannen.
  3. Faciliteiten te bieden teneinde de leden in staat te stellen hun beroep optimaal uit te oefenen.
    Zo organiseert de VGVZ studiedagen en symposia, geeft ze het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV) uit, brengt 2 tot 3 maal per jaar een uitgebreide Nieuwsbrief uit, en tussentijds Nieuwsflitsen. Er is een LinkedIn groep voor onderlinge uitwisseling en discussie. Leden kunnen bij het stafbureau terecht voor advies op het gebied van de inhoud, regelingen en organisatie van het vak. Voor juridisch advies kunnen leden die werkzaam zijn in de zorg een beroep doen op FBZ rechtshulp, de individuele ledenservice van de FBZ.

Beleidsprioriteiten VGVZ

Het meest recente meerjarenbeleidsplan vind je hier.

Het plan kent drie beleidsvoornemens:

1. Alle geestelijk verzorgers verenigen.

2. Bevordering van geestelijke verzorging.

3. Belangenbehartiging.

Ook legt het plan de doelstelling uit van het voornemen om te komen tot een nieuwe versie van de beroepsstandaard.

Het beleid over onderzoek naar geestelijke verzorging staat in de onderzoeksagenda.