Beroepsstandaard geestelijk verzorger & klachtenreglement

In 2002 heeft de VGVZ voor het eerst een beroepsstandaard opgesteld. Een dergelijk document geeft weer wat van een geestelijk verzorger verwacht mag worden. In 2015 verscheen een geheel vernieuwde beroepsstandaard. In 2023 verscheen de Engelse vertaling van de beroepsstandaard.

Onderdelen Beroepsstandaard 2015

1. Het Beroepsprofiel. Hierin wordt kort en bondig globaal uitgelegd wat een geestelijk verzorger is. Deze tekst wil behulpzaam zijn bij het positioneren en profileren van de geestelijke verzorging. Het beroepsprofiel beoogt het beroep van geestelijk verzorger te verhelderen aan belanghebbenden die niet zelf het vak uitoefenen, zoals cliënten, managers, en collega’s van andere disciplines. Te vinden op pag. 7 en 8 van de Beroepsstandaard.

2. De Kwaliteitsstandaard. Hierin wordt de definitie van geestelijke verzorging gegeven en uitgewerkt naar doel, domein, dimensies, activiteiten, kenmerken en rollen. Vervolgens wordt aangegeven aan welke kwalificaties de geestelijk verzorger moet voldoen. Ten slotte worden de mogelijke varianten binnen de functie beschreven. De kwaliteitsstandaard beoogt het werk en de kwalificaties van de geestelijk verzorger gedetailleerd te beschrijven ten behoeve van de beroepsgroep, de opleiders en de afnemer.

3. De Beroepscode. Deze geeft de gedragsregels weer waaraan de geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening van het beroep. Het Klachtenreglement maakt onderdeel uit van de Beroepscode. Hierin wordt aangegeven hoe klachten over gedragingen van geestelijk verzorgers die in strijd zijn met de Beroepscode worden behandeld.
Door het lidmaatschap van de VGVZ onderschrijven geestelijk verzorgers de beroepscode en vallen zij onder het klacht- en tuchtrecht.

De beroepsstandaard heeft zowel een externe als interne functie. Extern dient de beroepsstandaard als basisdocument voor die situaties waar de geestelijke verzorging ter sprake komt: in overleg met werkgevers, cliënten en cliëntenorganisaties, zendende of machtigende instanties, opleidingen, zorgverzekeraars en overheid. Intern is de beroepsstandaard de basis voor de verdere vormgeving van het beroep, en speelt deze een belangrijke rol in het interne overleg in teamverband, en op regionaal en landelijk niveau. Ten slotte is de beroepsstandaard een bron van informatie voor allen die zelf niet het beroep uitoefenen maar op een of andere wijze betrokken zijn bij de geestelijke verzorging.