Doel

De werkveldraad biedt een platform en aanspreekpunt voor vragen en ontwikkelingen op het terrein van geestelijke verzorging en psychiatrie. Wij willen binnen het werkveld een samenbindende, coördinerende, stimulerende en vertegenwoordigende rol spelen.

Organisatie

Het werkveld psychiatrie is een levendig werkveld met ongeveer 120 leden, werkzaam in GGZ-instellingen en psychiatrische ziekenhuizen. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in de psychiatrie die lid zijn van de VGVZ zijn automatisch ook lid van het werkveld.
In sommige regio’s houden de geestelijk verzorgers van naburige instellingen enkele malen per jaar een regionaal overleg. Daarnaast kent het werkveld landelijke activiteiten georganiseerd door of namens de werkveldraad.

Activiteiten

Als werkveldraad willen wij voorwaarden scheppen om kennis en inzichten op het gebied van geestelijke verzorging en psychiatrie te delen. Daartoe organiseren we iedere twee jaar een studiedag. Ook houden wij met regelmaat een ledenraadpleging waar nieuwe initiatieven met collega’s in het werkveld worden gedeeld en getoetst. Tevens zorgen wij voor regelmatige informatie-uitwisseling via de Nieuwsbrief van de VGVZ.

Als werkveldraad willen wij actuele zaken en ontwikkeling op het gebied van geestelijke verzorging en psychiatrie signaleren en hierover discussie en uitwisseling aanmoedigen. Voorbeelden zijn de positionering van de geestelijk verzorger in de instelling, de veranderingen op het gebied van de DBC-systematiek, de vermaatschappelijking en de rol van de geestelijke verzorging in zowel de klinische als de ambulante setting. Leden zijn welkom om vragen of ontwikkelingen onder onze aandacht te brengen. Dat kan via de secretaris of overige leden van de werkveldraad.

Als werkveldraad willen wij een bijdrage leveren aan het kwaliteitsregister van de VGVZ. We willen mogelijkheden van bijscholing en deskundigheidsbevordering inventariseren en waar nodig zelf initiatieven in deze richting ontplooien.

Leden werkveldraad

Lisa van Duijvenbooden, voorzitter
GGZ Eindhoven
06-22 92 08 87
l.van.duijvenbooden@ggze.nl

Kees Verduijn, secretaris
Yulius
06-18 83 23 81
Gerson Gilhuis
Arkin
06-29 55 55 20
Gerson.Gilhuis@arkin.nl

Line de Bruijn
Altrecht
06-51 08 79 64
l.de.bruijn@altrecht.nl

Brechtje Hallo
Dimence
06-12 09 19 30
b.hallo@dimence.nl

Communicatie

Voor nieuws, activiteiten, recente publicaties e.d.: zie de VGVZ-Agenda en – Nieuwsbrief, onderdeel psychiatrie.

Kopij voor de Nieuwsbrief graag sturen naar: m.gilhuis@parnassiabavogroep.nl

Nieuws

Ledenraadpleging 08-04-2021
Verslag ledenraadpleging