Doel

De werkveldraad biedt een platform en aanspreekpunt voor vragen en ontwikkelingen op het terrein van geestelijke verzorging en psychiatrie. Wij willen binnen het werkveld een samenbindende, coördinerende, stimulerende en vertegenwoordigende rol spelen.

Organisatie

Het werkveld psychiatrie is een levendig werkveld met ongeveer 120 leden, werkzaam in GGZ-instellingen en psychiatrische ziekenhuizen. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in de psychiatrie die lid zijn van de VGVZ zijn automatisch ook lid van het werkveld.
In sommige regio’s houden de geestelijk verzorgers van naburige instellingen enkele malen per jaar een regionaal overleg. Daarnaast kent het werkveld landelijke activiteiten georganiseerd door of namens de werkveldraad.

Activiteiten

Als werkveldraad willen wij voorwaarden scheppen om kennis en inzichten op het gebied van geestelijke verzorging en psychiatrie te delen. Daartoe organiseren we iedere twee jaar een studiedag. Ook houden wij met regelmaat een ledenraadpleging waar nieuwe initiatieven met collega’s in het werkveld worden gedeeld en getoetst. Tevens zorgen wij voor regelmatige informatie-uitwisseling via de Nieuwsbrief van de VGVZ.

Als werkveldraad willen wij actuele zaken en ontwikkeling op het gebied van geestelijke verzorging en psychiatrie signaleren en hierover discussie en uitwisseling aanmoedigen. Voorbeelden zijn de positionering van de geestelijk verzorger in de instelling, de veranderingen op het gebied van de DBC-systematiek, de vermaatschappelijking en de rol van de geestelijke verzorging in zowel de klinische als de ambulante setting. Leden zijn welkom om vragen of ontwikkelingen onder onze aandacht te brengen. Dat kan via de secretaris of overige leden van de werkveldraad.

Als werkveldraad willen wij een bijdrage leveren aan het kwaliteitsregister van de VGVZ. We willen mogelijkheden van bijscholing en deskundigheidsbevordering inventariseren en waar nodig zelf initiatieven in deze richting ontplooien.
Zo is in 2015 een overzicht gemaakt van aanbevolen nascholing voor wie als geestelijk verzorger in de psychiatrie werkt.

Leden werkveldraad

Lisa van Duijvenbooden, voorzitter
GGZ Eindhoven
06-22 92 08 87
l.van.duijvenbooden@ggze.nl

Kees Verduijn, secretaris
Yulius
06-18 83 23 81

Gerson Gilhuis

Arkin

06-29 55 55 20

Gerson.Gilhuis@arkin.nl

Line de Bruijn
Altrecht
06-51 08 79 64
l.de.bruijn@altrecht.nl

Brechtje Hallo
Dimence
06-12 09 19 30
b.hallo@dimence.nl

Communicatie

Voor nieuws, activiteiten, recente publicaties e.d.: zie de VGVZ-Agenda en – Nieuwsbrief, onderdeel psychiatrie.

Kopij voor de Nieuwsbrief graag sturen naar: m.gilhuis@parnassiabavogroep.nl

Nieuws

Publicaties

Ledenraadpleging 08-04-2021
Verslag ledenraadpleging

Studiedag Werkveldraad Psychiatrie VGVZ 2019
Dichter bij het lichaam

Hieronder enkele documenten van hoofdspreker Herman Coenen :

Lezing studiedag 2019

Studiedag Werkveldraad Psychiatrie VGVZ 2017
Polyfonie en perspectief

Hieronder enkele documenten van hoofdspreker Dirk Corstens :

Powerpoint presentatie

Open Dialogue ReflectingTeam Andersen FamilyProcess1986

Interview met stemmenhoorder-2016

Inter agency work in Open Dialogue the significance of listening and authenticity

Summative Block II 2017 POD

Olson_et_al-2012-Family_Process

Ledenraadpleging 2017

Uitnodiging en presentatie van LRP oktober 2017 over GV als tijdschrijvend beroep.
Klik hier voor het verslag en hier kunt u de aanbevelingen nalezen.

Reactie VGVZ op concept-richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische aandoening. September 2017.

Ledenraadpleging september 2016

Verslag en presentatie van de ledenraadpleging op 22 september 2016 over Geestelijke verzorging en de DBC-GGz Beroepentabel.

Inbreng VGVZ bij herziening Richtlijn Hulp bij zelfdoding NVVP, 16 februari 2016
door Taco Bos en Inkeri Hyvarinen

Studiedag 12 november 2015 Utrecht : Als het golft dan golft het goed
Werk van Waarde in een veranderende GGZ

Presentaties :
Een wereld van betekenis – Marian Wisse, M.A.

Presentaties studiedag 2013
14 november te Nijmegen

Meer informatie over deze studiedag kunt u hier vinden.

Klikt u hier voor de presentatie van Alex Kolder.
Klikt u hier voor de powerpoint van de workshop van Marijn Gilhuis.
Klikt u hier voor de powerpoint van Gerrit Jan van der Kolm
Klikt u hier voor de powerpoint van Ren Lantman

Verslagen studiedag 2013

Artikel van Taco Bos over Herstel

‘Herstel’ is momenteel een belangrijk thema binnen de GGZ. Op 29 november 2011 willen we er ons landelijk symposium aan wijden. En onlangs heb ik met enkele collega’s, op persoonlijke titel, een artikel over geestelijke verzorging en herstel geschreven, gepubliceerd in het aprilnummer van het Tijdschrift voor Rehabilitatie.
Graag brengen we dit artikel bij deze onder jullie aandacht. Wellicht heb je er iets aan voor je eigen werk, of kun je er iets mee in je contacten met behandelaars of managers binnen je instelling.
Klik hier voor het artikel.
mei 2011

Commentaar VGVZ op richtlijn suïcide

Vanuit de VGVZ is gereageerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor Diagnose en Behandeling van Suicidaal Gedrag van het Trimbos-instituut.
Klik hier voor het commentaar van de VGVZ.
Juli 2011