Doel

Het doel van de sector is om binnen de doelstelling en kaders van de VGVZ de eigen belangen van de katholieke geestelijk verzorgers te behartigen.

Organisatie

De katholieke sector bestaat uit rooms-katholieke en oud-katholieke geestelijk verzorgers binnen VGVZ. De sector telt op dit moment bijna 300 leden.

Vanaf het begin van de jaren zestig komen katholieke geestelijk verzorgers voor studie en ontmoeting per bisdom bijeen in zogenoemde conventen. In zekere zin is vanuit de conventen de Vereniging van RK Pastoren in Ziekenhuizen ontstaan. Deze fuseerde in 1971 met de Werkgroep Ziekenhuispredikanten tot de VGVZ.

In het bestuur van de sectorraad zijn conventen en werkvelden vertegenwoordigd. Het bestuur van de sectorraad vergadert zes maal per jaar. Eenmaal per twee jaar worden de leden van de sector door het sectorbestuur uitgenodigd voor de Landdag. Aankondiging en programma staat bij Actualiteit.

Activiteiten

Het doel van de sector wordt verwezenlijkt door aandacht te schenken aan:

  • het doordenken van de eigen katholieke identiteit en de katholieke aspecten van de professionalisering. Dit gebeurt o.a. op het tweejaarlijks symposium, in publicaties e.d. Thema’s als identiteit, spiritualiteit, ethiek, oecumene, bereikbaarheidsdiensten zijn in dit verband aan de orde.
  • het onderhouden van contacten met de katholieke achterban en externe organisaties.

Landdag katholieke sector van de VGVZ

De Landdag, de tweejaarlijkse studiedag georganiseerd door de katholieke sectorraad is i.v.m. de Coronamaatregelen verplaatst naar maandag 8 november 2021 in Utrecht.  Noteer dus alvast de datum! Locatie: Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Thema: “ZIN IN MUZIEK”

Lezing van Henk Jongerius kunt u hier nalezen.

In stilte op verhaal komen
De moed om stil te worden en tot stilte uit te nodigen

Klik hier voor de folder

De KSR-leesgroep 2021

  • De leesgroep KSR 2021 presenteert: vier boeken en elk kwartaal zo mogelijk een (digitale) ontmoeting om de leeservaring uit te wisselen.
    Hier vindt u meer informatie over de leesgroep 2021.

Leden sectorraad

Intramuraal:
Naam: Drs. J.A.H. van Wijk (secretaris en interim voorzitter)
Stichting: Marente, Voorhout
Werkveld: Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie)
E-mailadres: hans.vanwijk@marente.nl (werk)
Telefoonnummer: 06-13071637 (werk)
Eerste lijn:
Telefoonnummer 06-25463796/0252-866261
E-mailadres:jahvanwijk@quicknet.nl
Website: www.jahvanwijk.nl

Leden:

Naam: Dr. J.J.A.G.M. Van der Wal
Stichting: Pro Persona GGz Nijmegen
Werkveld: Geestelijke gezondheidszorg
E-mailadres: j.van.der.wal@propersona.nl
Telefoonnummer: 024-3283283

Naam: Drs. A.H.J.M. de Haan
Stichting: St. Antonius Ziekenhuis
Werkveld: Ziekenhuis
E-mailadres: a.haan@antoniusziekenhuis.nl (werk)
Telefoonnummer: 088- 3207015 (werk)

Naam: Marieke Termeer MA
Stichting: Lunet zorg, Eindhoven
Werkveld: Mensen met een beperking
E-mailadres: m.termeer@lunetzorg.nl (werk)
Telefoonnummer: 088 551 5000 (werk)

Naam: drs. Quang Nguyen
Stichting: Pompestichting
Werkveld: (forensische) psychiatrie
E-mailadres: q.nguyen@pompestichting.nl
Telefoonnummer: 06-13325502

Nieuwe leden voor het bestuur van de katholieke sectorraad gezocht

Liefst: één uit het werkveld defensie en één uit de GV -1e lijn, één uit de oud-katholieke kerk

We komen gemiddeld 5x per jaar bij elkaar in Utrecht.

Interesse, laat het even weten aan vz -ad interim en secretaris van de katholieke sectorraad: Hans van Wijk (jahvanwijk@quicknet.nl)