Doel

Het doel van de sector is om binnen de doelstelling en kaders van de VGVZ de eigen belangen van de katholieke geestelijk verzorgers te behartigen.

Organisatie

De katholieke sector bestaat uit rooms-katholieke en oud-katholieke geestelijk verzorgers binnen VGVZ. De sector telt op dit moment bijna 300 leden.

Vanaf het begin van de jaren zestig komen katholieke geestelijk verzorgers voor studie en ontmoeting per bisdom bijeen in zogenoemde conventen. In zekere zin is vanuit de conventen de Vereniging van RK Pastoren in Ziekenhuizen ontstaan. Deze fuseerde in 1971 met de Werkgroep Ziekenhuispredikanten tot de VGVZ.

In het bestuur van de sectorraad zijn conventen en werkvelden vertegenwoordigd. Het bestuur van de sectorraad vergadert zes maal per jaar. Eenmaal per twee jaar worden de leden van de sector door het sectorbestuur uitgenodigd voor de Landdag. Aankondiging en programma staat bij Actualiteit.

Activiteiten

Het doel van de sector wordt verwezenlijkt door aandacht te schenken aan:

  • het doordenken van de eigen katholieke identiteit en de katholieke aspecten van de professionalisering. Dit gebeurt o.a. op het tweejaarlijks symposium, in publicaties e.d. Thema’s als identiteit, spiritualiteit, ethiek, oecumene, bereikbaarheidsdiensten zijn in dit verband aan de orde.
  • het onderhouden van contacten met de katholieke achterban en externe organisaties.

Landdag katholieke sector van de VGVZ

De Landdag, de tweejaarlijkse studiedag georganiseerd door de katholieke sectorraad was op 8 november 2021 in Utrecht. Locatie: Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Thema: “ZIN IN MUZIEK”.

In 2024 staat de volgende Landdag weer op de planning en wel op maandag 11 november (2024). Meer informatie volgt.

De KSR-leesgroep

De leesgroep KSR presenteert: vier boeken en elk kwartaal zo mogelijk een (digitale) ontmoeting om de leeservaring uit te wisselen. Info en aanmelding bij Marieke Termeer

SKGV- geaccrediteerd voor 1 ½ punt in de categorie Spiritualiteit
Ontmoeting en uitwisseling met maaltijd in Utrecht, in het Bartholomeus Gasthuis, en duren van 17.-20.00 uur. Op maandag 4 juli bespreken we: Niet zonder hoop.

Maandag 17 juli 2023
We lezen van Griet Op de Beeck: Vele hemels boven de zevende.

Maandag 30 oktober 2023
We lezen van Karen Armstrong: De heilige natuur (Leeswijzer opgesteld door Hans).

Maandag 8 januari 2024
We lezen van Esther van Fenema: Het verlaten individu (Leeswijzer opgesteld door Paul)

Leden sectorraad

Intramuraal:

Naam: Marieke Termeer MA (voorzitter)
Stichting: Lunet, Eindhoven
Werkveld: Mensen met een beperking
E-mailadres: m.termeer@lunet.nl (werk)
Telefoonnummer: 088 551 5000 (werk)

Naam: Drs. Hans van Wijk (secretaris)
Stichting: Marente, Voorhout
Werkveld: Verpleeghuiszorg (psychogeriatrie)
E-mailadres: Hans@jahvanwijk.nl
Telefoonnummer: 06-13071637 (werk)

Eerste lijn:
Telefoonnummer 06-25463796/0252-866261
E-mailadres:jahvanwijk@quicknet.nl
Website: www.jahvanwijk.nl

Leden:

Naam: drs. Quang Nguyen
Stichting: Pompestichting
Werkveld: (forensische) psychiatrie
E-mailadres: q.nguyen@pompestichting.nl
Telefoonnummer: 06-13325502

Naam: Jan Peter Versteege
Werkveld: GV-Thuis

Naam: Yolanda van Steekelenburg
Werkveld:

Nieuwe leden voor het bestuur van de katholieke sectorraad gezocht

Vacature: liefst een vertegenwoordiger m/v uit het werkveld: ziekenhuis lijn, één uit de oud-katholieke kerk

We komen gemiddeld 5x per jaar bij elkaar in Utrecht.

Interesse, laat het even weten aan de secretaris van de katholieke sectorraad: Hans van Wijk (Hans@jahvanwijk.nl).