VERGOEDING VGVZ-CONTRIBUTIE DOOR DE WERKGEVER

Er zijn verscheidene mogelijkheden om de VGVZ contributie vergoed te krijgen door de werkgever. Middels de zogenaamde werkkostenregeling, op basis van eigen afspraken met de werkgever of dankzij rechten ontleend aan uw Cao. We zetten voor u de mogelijkheden op een rijtje.

NB: Het is verstandig na te gaan welke regelingen uw eigen instelling heeft op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De werkgever kan namelijk in overleg met de ondernemingsraad eigen regelingen overeenkomen. Vergoedingen van contributies kunnen hierdoor op het niveau van de eigen instelling bepaald zijn. Informeer hiernaar bij personeelszaken of een lid van de OR.

1. Vergoeding uit werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 geldt voor alle werkgevers in Nederland de werkkostenregeling. De werkkostenregeling bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. Door deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Daarnaast kan een werkgever bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden door zogenaamde gerichte vrijstellingen.

Kosten voor verplichte beroepsregistratie, vereist voor de functie, vallen onder deze gerichte vrijstellingen. Denk hierbij aan inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV, maar ook VGVZ contributie wanneer lidmaatschap vereist is voor uw functie. Deze kosten kunnen door de werkgever sowieso onbelast worden vergoed aan de werknemer.

Is lidmaatschap en/of registratie niet vereist voor uw functie, dan kunnen deze kosten vergoed worden via de vrije ruimte. De werkgever besluit wat als werkkosten aan de werknemer te vergoeden of te verstrekken via de vrije ruimte. Let op: de vrije ruimte is dus niet van de werknemer. De werknemer kan, zogezegd, niet een bonnetje bij de werkgever declareren ten laste van ‘zijn’ vrije ruimte. Wel kan de werknemer ter bespreking een verzoek indienen om de contributie vanuit de vrije ruimte vergoed te krijgen. Hierbij kunnen de argumenten bij punt 2 handig zijn.

2. Eigen afspraak met de werkgever

Sommige werkgevers vergoeden de contributie volledig. Daarvoor kan een werkgever kiezen met de volgende argumenten, die je kunt inbrengen in een overleg:

Lidmaatschap van de VGVZ is belangrijk want:

 • De beroepsvereniging waarborgt een verantwoorde vormgeving van het vak in de huidige maatschappij door het contact met opleidingen, verzekeringswereld, publiciteit, werkgevers en de politiek.
 • De geestelijk verzorger ontvangt ondersteuning op het gebied van inhoud, ontwikkelingen in en organisatie van het vak.
 • De geestelijk verzorger blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vak door het Tijdschrift Geestelijke Verzorging en Nieuwsbrieven.
 • Er is structureel contact met de beroepsgroep door bijeenkomsten, symposia en studiedagen.
 • Lidmaatschap van een beroepsvereniging is (vanwege de noodzaak om een beroepsstandaard te onderschrijven) een vereiste voor inschrijving in het kwaliteitsregister geestelijke verzorging SKGV. Dit is een belangrijk instrument voor borging van de kwaliteit van de geestelijke verzorging, ook voor de werkgever.
 • De geestelijk verzorger is dankzij het lidmaatschap van de VGVZ ingebed in het tucht- en klachtrecht dat voor de beroepsgroep geldt.

3. Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap de beroepsvereniging VGVZ, heeft de status van vakbondscontributie. Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. Contributie kosten voor de beroepsvereniging verloopt via eenzelfde fiscale verrekening (13e maand), maar is wel CAO afhankelijk. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele jaar op basis van de factuur van uw beroepsvereniging, maar doe het in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met uw salaris kan verrekenen, aan het einde van het jaar. BRON.

4. Vergoeding uit cao-rechten

Omdat de VGVZ is aangesloten bij een federatie die partij is bij de cao-onderhandelingen, de FBZ, is in sommige cao’s bepaald dat het lidmaatschap van de VGVZ (deels) voor rekening van de werkgever komt. Dit zijn rechten van de werknemer waar de werkgever aan moet voldoen.
Voor alle medewerkers van de zorg is deze LINK relevant.

De relevante cao-bepalingen voor 2022 zijn:

 • VVT (tot 31 augustus 2021): (Vanaf 2022 nog onbekend)
  Volgens de cao moeten werkgevers de regelingen in artikel 13.3 integraal en ongewijzigd overnemen (tenzij er eigen regeling van toepassing is). In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt tenminste de helft van het contributiedeel, dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.
  Via het meerkeuzensysteem kunt u verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar https://www.fbz.nl/nieuws/2021/u-kunt-uw-verenigingscontributie-terugvragen/arbeidsvoorwaarden waartegen geruild kan worden (de doelen), kunnen worden uitgedrukt in geld of tijd. De werkgever bepaalt in overleg met de ondernemingsraad hoe het meerkeuzensysteem wordt ingericht en wat de bronnen en doelen zijn. Let hierbij op de volgende randvoorwaarde: als u gebruik maakt van het meerkeuzensysteem worden de toeslagen voor overwerk, onregelmatige dienst of inconveniënten uren berekend alsof er geen uitruil heeft plaatsgevonden. De Cao-partijen bevelen de vergoeding van de contributie van vakbondslidmaatschap (waaronder ook VGVZ verstaan wordt) aan.
 • GGZ (tot 1 december 2021): De contributie die u betaalt voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Indien u in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het kan u een aanzienlijk voordeel opleveren. Dit staat er in de Cao GGZ 2019-2021: De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 4 van hoofdstuk 5). Dit betekent dat uw werkgever deze (onbelast) kan vergoeden. Contributie kan vergoed worden middels de vrije ruimte. De invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt door de werkgever vastgesteld met instemming van de ondernemingsraad. De inzet hierbij is dat de vrije ruimte zo optimaal en maximaal wordt benut. De contributie van een beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemersorganisatie partij maakt onderdeel uit van de invulling van de vrije ruimte. Doordat beroepsvereniging VGVZ aangesloten is bij werknemersorganisatie FBZ, kan de contributie vanuit de vrije ruimte vergoed worden.
 • Ziekenhuizen (tot 1 juli 2021): De contributie maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De werknemer heeft het recht de werkgever te verzoeken de contributie van de beroepsvereniging te voldoen uit het brutoloon. Dit verzoek kan door de werkgever niet worden afgewezen. In het jaargesprek wordt aandacht besteed aan de wensen van de werknemer om gebruik te maken van het meerkeuzensysteem arbeidsvoorwaarden.
  Dit staat er in de Cao Ziekenhuizen 2019-2021: werknemers hebben het recht de vakbondscontributie en contributie van de beroepsvereniging uit het brutoloon te laten voldoen (artikel 3.2.10). De werkgever mag dit verzoek niet afwijzen.
 • Universitair Medische Centra (Cao UMC 2022-2023):
 • Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen.
 • Tot 1 januari 2022 kan de medewerker op zijn verzoek het persoonlijk budget aanwenden voor de betaling van de vakbondscontributie en/of de contributie van zijn beroepsvereniging (artikel 3.2.2. lid 8), uiteraard mits de medewerker nog voldoende persoonlijk budget heeft.
 • Academisch medisch specialisten kunnen via artikel 15.9.1 lid 1 aanspraak maken op vergoeding van het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging, KNMG en (haar) beroepsverenigingen.
 • Gehandicaptenzorg (tot 2021):
  Dit staat er in de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021: werknemers kunnen een vergoeding krijgen als hun vereniging bij FBZ is aangesloten én deze vereniging beroepsinhoudelijke activiteiten verricht voor de gehandicaptenbranche (artikel 9:10). De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uit te ruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), dat belastingvoordeel oplevert.
 • Jeugdzorg (tot 1 januari 2022): De werkgever stelt met instemming van de ondernemersraad vast hoe de werkgever de vrije ruimte invult. De contributie van een beroepsorganisatie is onderdeel van de invulling van deze vrije ruimte.
 • Justitie (per 1 januari 2020): Medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen vallen onder de cao Rijk 2021. Hierin is vastgelegd dat contributies en lidmaatschappen vallen onder representatiekosten. Deze kosten kunt u bij uw werkgever declareren als u vooraf toestemming voor deze uitgaven heeft gekregen van uw leidinggevende en de declaratie met betaalbewijs indient binnen zes maanden na de maand waarin u de kosten gemaakt heeft.
 • Defensie (vanaf 1 januari 2019): Voor burgerpersoneel van Defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD). Hierin staan geen speciale regelingen opgenomen voor de vergoeding van contributie. Het is in elk geval mogelijk om via de vrije ruimte vanuit de Werkkostenregeling vergoeding van de contributie aan te vragen door een verzoek daartoe in te dienen bij uw werkgever.
 • Politie (vanaf 1 juli 2019): Voor medewerkers van de politie geldt het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP). Hierin is vastgelegd dat de medewerker als tegemoetkoming in representatiekosten, waaronder contributie van een beroepsvereniging valt, een toelage kan worden toegekend tot een maximum van 5% van het salaris. De toekenning hiervan geschiedt door het bevoegd gezag.
 • Zelfstandigen / ZZP: Bent u voor de Belastingdienst ondernemer? Dan vallen de VGVZ-contributie en kosten voor SKGV-registratie onder ondersteuning voor uw werk. Deze kosten gelden als bedrijfskosten (onder de noemer kantoorkosten) en zijn aftrekbaar van uw winst, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Doe hier de check of u voor de Belastingdienst ondernemer bent.

Tot slot: bij de betaling van de factuur

Het lidmaatschap van de VGVZ is een lidmaatschap onder uw eigen naam, en de verantwoordelijkheid voor de contributiebetaling is persoonlijk. Vermeld dus bij betaling de referentie zoals op de factuur, ook als de instelling de factuur betaalt.

Maart 2022 – stafbureau VGVZ, Ralf Smeets, Rozanne van der Veur