Vergoeding VGVZ- contributie door werkgever

Er zijn verscheidene mogelijkheden om de VGVZ contributie vergoed te krijgen door de werkgever. Middels de zogenaamde werkkostenregeling, op basis van eigen afspraken met de werkgever of dankzij rechten ontleend aan uw Cao. We zetten voor u de mogelijkheden op een rijtje.

NB: Het is verstandig na te gaan welke regelingen uw eigen instelling heeft op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De werkgever kan namelijk in overleg met de ondernemingsraad eigen regelingen overeenkomen. Vergoedingen van contributies kunnen hierdoor op het niveau van de eigen instelling bepaald zijn. Informeer hiernaar bij personeelszaken of een lid van de OR.

1. Vergoeding uit werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 geldt voor alle werkgevers in Nederland de werkkostenregeling. De werkkostenregeling bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. Door deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Daarnaast kan een werkgever bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden door zogenaamde gerichte vrijstellingen.

Kosten voor verplichte beroepsregistratie, vereist voor de functie, vallen onder deze gerichte vrijstellingen. Denk hierbij aan inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV, maar ook VGVZ contributie wanneer lidmaatschap vereist is voor uw functie. Deze kosten kunnen door de werkgever sowieso onbelast worden vergoed aan de werknemer.

Is lidmaatschap en/of registratie niet vereist voor uw functie, dan kunnen deze kosten vergoed worden via de vrije ruimte. De werkgever besluit wat als werkkosten aan de werknemer te vergoeden of te verstrekken via de vrije ruimte. Let op: de vrije ruimte is dus niet van de werknemer. De werknemer kan, zogezegd, niet een bonnetje bij de werkgever declareren ten laste van ‘zijn’ vrije ruimte. Wel kan de werknemer ter bespreking een verzoek indienen om de contributie vanuit de vrije ruimte vergoed te krijgen. Hierbij kunnen de argumenten bij punt 2 handig zijn.

2. Eigen afspraak met de werkgever

Sommige werkgevers vergoeden de contributie volledig. Daarvoor kan een werkgever kiezen met de volgende argumenten, die je kunt inbrengen in een overleg:

Lidmaatschap van de VGVZ is belangrijk want:

 • De beroepsvereniging waarborgt een verantwoorde vormgeving van het vak in de huidige maatschappij door het contact met opleidingen, verzekeringswereld, publiciteit, werkgevers en de politiek.
 • De geestelijk verzorger ontvangt ondersteuning op het gebied van inhoud, ontwikkelingen in en organisatie van het vak.
 • De geestelijk verzorger blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vak door het Tijdschrift Geestelijke Verzorging en Nieuwsbrieven.
 • Er is structureel contact met de beroepsgroep door bijeenkomsten, symposia en studiedagen.
 • Lidmaatschap van een beroepsvereniging is (vanwege de noodzaak om een beroepsstandaard te onderschrijven) een vereiste voor inschrijving in het kwaliteitsregister geestelijke verzorging SKGV. Dit is een belangrijk instrument voor borging van de kwaliteit van de geestelijke verzorging, ook voor de werkgever.
 • De geestelijk verzorger is dankzij het lidmaatschap van de VGVZ ingebed in het tucht- en klachtrecht dat voor de beroepsgroep geldt.

3. Vergoeding uit cao-rechten

Omdat de VGVZ is aangesloten bij een federatie die partij is bij de cao-onderhandelingen, de FBZ, is in sommige cao’s bepaald dat het lidmaatschap van de VGVZ (deels) voor rekening van de werkgever komt. Dit zijn rechten van de werknemer waar de werkgever aan moet voldoen. De relevante cao-bepalingen voor 2019 zijn:

 • VVT (tot 30 juni 2019): Via het meerkeuzensysteem kunt u verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. Zowel de in te zetten arbeidsvoorwaarden (de bronnen) als de arbeidsvoorwaarden waartegen geruild kan worden (de doelen), kunnen worden uitgedrukt in geld of tijd. De werkgever bepaalt in overleg met de ondernemingsraad hoe het meerkeuzensysteem wordt ingericht en wat de bronnen en doelen zijn. Let hierbij op de volgende randvoorwaarde: als u gebruik maakt van het meerkeuzensysteem worden de toeslagen voor overwerk, onregelmatige dienst of inconveniënte uren berekend alsof er geen uitruil heeft plaatsgevonden. De Cao-partijen bevelen de vergoeding van de contributie van vakbondslidmaatschap (waaronder ook VGVZ verstaan wordt) aan.
 • GGZ (tot 1 juni 2019): Contributie kan vergoed worden middels de vrije ruimte. De invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt door de werkgever vastgesteld met instemming van de ondernemingsraad. De inzet hierbij is dat de vrije ruimte zo optimaal en maximaal wordt benut. De contributie van een beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemersorganisatie partij maakt onderdeel uit van de invulling van de vrije ruimte. Doordat beroepsvereniging VGVZ aangesloten is bij werknemersorganisatie FBZ, kan de contributie vanuit de vrije ruimte vergoed worden.
 • Ziekenhuizen & revalidatie (tot 1 april 2019): De contributie maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. De werknemer heeft het recht de werkgever te verzoeken de contributie van de beroepsvereniging te voldoen uit het brutoloon. Dit verzoek kan door de werkgever niet worden afgewezen. In het jaargesprek wordt aandacht besteed aan de wensen van de werknemer om gebruik te maken van het meerkeuzensysteem arbeidsvoorwaarden.
 • Universitair Medische Centra (tot 1 januari 2021): Tot 1 januari 2021 mag de medewerker zijn tot en met 31 december 2018 opgebouwde persoonlijk budget aanwenden om contributie te voldoen. Let op: per 1 januari 2019 stopt de verdere opbouw van het persoonlijk budget.
  Aanwending van het persoonlijk budget wordt besproken tijdens het jaargesprek. De werknemer brengt een gemotiveerd voorstel in voor de inzet van zijn/haar persoonlijk budget. Hierin wordt opgenomen hoe de duurzame inzetbaarheid wordt vergroot, passend bij de persoonlijke behoeften. De aanvraag en de afspraken over het gebruik van het persoonlijk budget worden schriftelijk vastgelegd.
  Daarnaast kan een werknemer deelnemen aan een door de werkgever, in overleg met de Ondernemingsraad, vastgestelde regeling voor o.a. betaling van contributies. De werkgever dient zorg te dragen voor (schriftelijke) voorlichting over de (eventuele) gevolgen van bepaalde keuzes voor pensioen en sociale zekerheid. Vraag na welke regelingen uw werkgever hierover heeft vastgesteld.
 • Gehandicaptenzorg (tot 31 maart 2019): De invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling biedt kans om contributie (deels) vergoed te krijgen. De invulling van de vrije ruimte wordt door de werkgever vastgesteld, met instemming van de ondernemingsraad.
 • Jeugdzorg (tot 1 april 2019): De werkgever stelt met instemming van de ondernemersraad vast hoe de werkgever de vrije ruimte invult. De contributie van een beroepsorganisatie is onderdeel van de invulling van deze vrije ruimte.
 • Justitie (tot 30 juni 2020): Medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen vallen onder de rechtspositieregelingen van het Rijk (cao Rijk). De arbeidsvoorwaarden zijn met name vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren (BBRA). De werknemer ontvangt een maandelijkse tegemoetkoming in verband met zogeheten representatiekosten. Onder representatiekosten wordt verstaan: de door de werknemer gemaakte kosten in verband met de eisen die de uitoefening van de functie stelt. Hieronder worden tevens de kosten voor contributies en lidmaatschappen begrepen.
 • Defensie (vanaf 1 januari 2019): Voor burgerpersoneel van Defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD). Hierin staan geen speciale regelingen opgenomen voor de vergoeding van contributie. Het is in elk geval mogelijk om via de vrije ruimte vanuit de Werkkostenregeling vergoeding van de contributie aan te vragen door een verzoek daartoe in te dienen bij uw werkgever.
 • Zelfstandigen / ZZP: Bent u voor de Belastingdienst ondernemer? Dan vallen de VGVZ-contributie en kosten voor SKGV-registratie onder ondersteuning voor uw werk. Deze kosten gelden als bedrijfskosten (onder de noemer kantoorkosten) en zijn aftrekbaar van uw winst, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Doe hier de check of u voor de Belastingdienst ondernemer bent.

Tot slot: bij de betaling van de factuur

Het lidmaatschap van de VGVZ is een lidmaatschap onder eigen naam, en de verantwoordelijkheid voor de contributiebetaling is persoonlijk. Vermeld dus bij betaling de referentie zoals op de factuur, ook als de instelling de factuur betaalt.