Nieuws

Nieuws

VGVZ ondertekent manifest Waardig ouder worden

Op initiatief van o.a de KBO-PCOB is een manifest gepubliceerd, waarmee verschillende partners ertoe oproepen de kwaliteit van leven van ouderen structureel te verbeteren. Een van de maatregelen die hiervoor worden genoemd is het investeren in ‘levensbegeleiders’. Het manifest is ondertekend door verschillende politieke partijen (CU, CDA, SP, PVV), omroep MAX, en ook door verenigingen als het NIP, de Ned. Vereniging voor Klinische Geriatrie, Agora en Reliëf.

Het bestuur van de VGVZ heeft besloten het manifest van harte te ondersteunen.

2 maart, 2017|

‘Voltooid leven’

De laatste tijd staat de thematiek rond ‘Voltooid leven’ volop in de aandacht. Er was het idee van de ministers Schippers en Van der Steur, en recentelijk het concept-wetsvoorstel van D66-kamerlid Pia Dijkstra. Beiden zetten in op het mogelijk maken van hulp in situaties waarin mensen hun leven als voltooid beschouwen; beiden gaan uit van rol voor een ‘stervenshulpbegeleider’ of ‘levenseindebegeleider’ in dit proces.
De VGVZ is op verschillende manieren betrokken bij deze discussie, en de rol die geestelijk verzorgers hierbij bij uitstek zouden kunnen vervullen. Op het symposium bij de presentatie van het promotie-onderzoek van Els van Wijngaarden (op 22 november j.l), is de rol van geestelijke verzorging helder naar voren gebracht, o.a door voorzitter Hugo Vlug en collega Etje Verhagen. Er is door de voorzitter bij die gelegenheid tevens contact gelegd met minister Schippers, die graag instemde met een afspraak begin 2017. Naar Pia Dijkstra heeft de VGVZ gisteren een brief gezonden naar aanleiding van haar voorbereiding voor een wetsvoorstel.
Voor aandacht in de media moet de VGVZ creatief omgaan met de mogelijkheden. Als kleine beroepsvereniging heeft de VGVZ geen betaalde bestuurders en geen stafbureau met tientallen beleids-en communicatiemedewerkers. Maar: wij hebben wel ca 1000 betrokken leden op wie wij een beroep kunnen doen. Daarom: als je zelf een rechtstreeks contact hebt bij een landelijke redactie van TV, radio of krant, geef het door aan het stafbureau (cdendraak@vgvz.nl). Persoonlijk contact maakt de kans op publiciteit veel groter. Niet alleen in de discussie rond ‘Voltooid leven’, maar ook van belang voor de net opgerichte Taskforce van GV voor zorg buiten instellingen.

20 december, 2016|

Taskforce GV Zorg buiten instellingen

In de decembervergadering heeft het bestuur besloten tot het instellen van een Taskforce Geestelijke Verzorging voor Zorg buiten instellingen. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Palliatieve Geestelijke Verzorging Thuis (PGVT) de meest kansrijke mogelijkheden in kaart gebracht. Het bestuur heeft veel van hun aanbevelingen overgenomen.
De vraag vanuit de samenleving naar geestelijke verzorging in transmurale – en ketenzorg neemt toe; het komt er nu op aan of we deze vraag ook kunnen verzilveren. Zie ook de kamerbrief van staatssecretaris van Rijn en het document Trage Vragen van Agora op de website.
De Taskforce krijgt als opdracht de mogelijkheden voor GV buiten zorginstellingen, in samenspraak met het ministerie en andere zorgspelers, concreet geregeld en gefinancierd te krijgen. De TF staat onder leiding van Etje Verhagen, die ook in de werkgroep PGVT een belangrijke rol vervulde. Wil je zelf vanuit je ervaring en deskundigheid ook een bijdrage leveren aan de Taskforce, meld je dan bij Etje Verhagen e.k.verhagen@planet.nl.

20 december, 2016|

Motie over geestelijke verzorging 10 november

Klikt u hier voor meer informatie.

11 november, 2016|

GV in Kamerbrief en inventarisatie door Agora

In de brief van staatssecretaris van Rijn aan de Kamer van 3 november 2016 over palliatieve zorg, staat de positie van geestelijke verzorging helder verwoord en pleit hij ook voor een verdere bewustwording van de expertise van geestelijk verzorgers bij alle betrokkenen. De brief gaat vergezeld van de inventarisatie van knelpunten in de existentiële aspect van de palliatieve zorg, zoals Agora die heeft uitgewerkt in het document Trage Vragen. De VGVZ werkt van hieruit verder aan de integratie van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg.”

9 november, 2016|

Motie geestelijke verzorging aangenomen door Tweede Kamer

In hun motie van 13 oktober 2016 vragen de Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Keijzer (CDA) aan de regering om in overleg met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) geestelijke verzorging expliciet een plek te geven binnen het thema “Kwaliteit van leven en welbevinden”. Deze motie, die door de Kamer is overgenomen, heeft tot doel een beter aanhaakpunt te verschaffen voor de positionering van geestelijke verzorging in de verpleeghuiszorg met een beroep op het Kwaliteitskader Ouderenzorg. Meer informatie over het kwaliteitskader is te vinden op de website van Actiz.

1 november, 2016|

Scholingsverzoek aan werkgever

Voor het indienen van een goed onderbouwd scholingsverzoek heeft de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) drie handige documenten ontwikkeld: een handreiking, een checklist voor de voorbereiding en wat te doen bij een afwijzing van het verzoek. De documenten zijn ontwikkeld voor werknemers in ziekenhuizen, maar bevatten ook voor geestelijk verzorgers in andere werkvelden nuttige informatie. De info staat op de pagina Handige beleidsstukken, onder punt 6 (Rechtspositie).

1 november, 2016|

VGVZ-bestuur voortvarend van start

Het nieuwe bestuur is enthousiast aan de slag gegaan. Met een ‘heidag’ in Zwolle werd begin september de aftrap gegeven om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Op de eerste bestuursvergadering op 26 september passeerden veel zaken die in de zomerperiode waren binnengekomen de revue. Verder kwam het belangrijke dossier mogelijkheden voor geestelijke verzorging in de eerste lijn ter tafel.

6 oktober, 2016|

Nieuw bestuur, Hugo Vlug voorzitter VGVZ

Op de ALV afgelopen maandag 27 juni is met algemene stemmen gekozen voor een nieuw bestuur. De benoemingsadviescommissie had 6 leden voorgesteld, met Hugo Vlug (AMC) als voorzitter. Daarnaast zijn in het bestuur gekozen Robert Koorneef, Loes Berkhout, Freda Dröes, Jasper Smits en Jodie Ras. Portefeuilles en foto’s zijn te vinden op de website.
Tijdens de ALV werd hartelijk afscheid genomen van een aantal bestuursleden, en in het bijzonder van vertrekkend voorzitter Simon Evers. Als blijk van grote waardering voor zijn verdiensten werd hem het erelidmaatschap toegekend – iets dat tevoren slechts in zeer kleine kring bekend was.

Andere feestelijkheden waren de uitreiking van het erelidmaatschap aan Jaap Doolaard, en de VGVZ-Award aan Suzan Willemse voor haar onderzoek naar geestelijke verzorging op de Intensive Care.
De ALV en ook het symposium ‘s middags waren druk bezocht.

27 juni, 2016|

Nieuwe statuten i.v.m FBZ

Door de ALV werd ingestemd met een kleine aanpassing van de Statuten, met het oog op de arbeidsrechtelijke belangenbehartiging die de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) namens de VGVZ moet kunnen uitvoeren.
De FBZ is zeer actief en houdt leden van de aangesloten beroepsorganisaties ook rechtstreeks op de hoogte. Daartoe en -uitsluitend voor dit doel- verstrekt de VGVZ ook mailadressen van leden aan de FBZ.

27 juni, 2016|