Geen categorie

Lid interim-bestuur VGVZ

De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1600 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering van de beroepsvereniging.

Vanwege het aftreden van het huidige bestuur en de wens tot aanstellen van een interim-bestuur voor een jaar zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Het interim-bestuur wordt aangesteld met als doel een verdere analyse en aanpak van professionalisering van de beroepsvereniging aan te sturen.
Geïnteresseerden die geen geestelijk verzorger zijn, nodigen we ook van harte uit om te solliciteren. Interim-bestuurders zullen zo nodig met een training worden toegerust voor hun taak en krijgen een kennismakingsprogramma met elkaar en met de medewerkers. Na aanstelling kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en verdeelt de portefeuilles.

Het bestuur vergadert 6 x per jaar, is aanwezig op de ALV en houdt één keer per jaar een heidag. Een bestuurder heeft ongeveer 16 uur per maand tijd beschikbaar voor vergaderingen van het bestuur en voor activiteiten die verband houden met de eigen portefeuille.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met Een lid voor het interim-bestuur van de VGVZ

met het volgende profiel:

 • Kennis van ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en van voor de geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder
 • Kennis van geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging
 • Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes kunnen maken in relatie tot een veranderend levensbeschouwelijk en maatschappelijk landschap
 • Sensitiviteit voor wat er leeft binnen de verschillende werkvelden, sectoren en commissies van de VGVZ
 • Bestuurlijke ervaring
 • Ervaring met werkgeverschap is een pré
 • Bijdragen aan een optimale samenwerking tussen bestuur en staf
 • In teamverband kunnen werken
 • Netwerkvaardigheden

Er wordt specifiek geworven voor aanvullende kennis en vaardigheden voor de positie van voorzitter, secretaris en penningmeester

Van de voorzitter verwachten wij aanvullend het volgende:

 • Visie en beleid uitdragen en verantwoorden bij de algemene ledenvergadering
 • De vereniging representeren
 • Samenbindend zijn
 • De vergaderingen voorzitten
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Minstens 1 dagdeel per week beschikbaar zijn
 • Stemgerechtigd lid van de VGVZ

 Van de secretaris verwachten wij aanvullend het volgende:

 • In staat om statutaire procedures te bewaken
 • Ondersteuning van de staf bij vragen van leden op juridisch gebied is een pré
 • Kennis van of in staat zijn om informatie te vinden over juridische zaken op de volgende gebieden:
  • (beroeps) verenigingen
  • zorgwereld
  • de overheid
  • de ZZP wereld
 • Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Van de penningmeester verwachten wij aanvullend het volgende:

 • Financiële kennis en ervaring in verenigingsverband
 • Compliance ten opzichte van de statuten
 • Proactief financieel beleid kunnen ontwikkelen
 • Contracten kunnen afsluiten met interne en externe partners
 • Het vermogen om beleidsvoorstellen financieel te vertalen
 • Het vermogen om financiële stukken in heldere taal te verwoorden
 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de VGVZ aan de hand van aangeleverde cijfers door S-fact (administrateur)

Wat biedt de VGVZ?

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een toekomstbestendige beroepsvereniging
 • Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving
 • Inhoudelijke ondersteuning en uitvoering van gekozen beleid door het stafbureau en administratieve ondersteuning door FBPN
 • Onkostenvergoeding
 • Registratiepunten voor het beroepsregister SKGV

In veel Cao’s is geregeld dat bestuurswerk voor een beroepsvereniging binnen een bepaalde mate in werktijd mag.

De procedure

Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn? Neem dan contact op met Joep van der Geer (06-14 80 84 09) of Linda van Loenen (per mail: lvanloenen@vgvz.nl).

Reacties kunnen tot uiterlijk 22 mei om 17.00 uur worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Joep van der Geer (per mail: lvanloenen@vgvz.nl)

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 mei in Amersfoort.

2024-05-17T16:43:40+02:0029 april, 2024|

Zorg goed voor jezelf

Speciaal voor geestelijk verzorgers heeft vereniging Reliëf een leaflet met een Oase aan zelfzorgtips gemaakt: Ontspannen, Afstemming met collega’s, Spiritualiteit en Emoties.
Van harte ondersteund door de VGVZ.

Ook de FBZ, vakbond voor zorgprofessionals, biedt een aantal handreikingen om mentaal en fysiek fit te blijven. Zo zijn er flyers voor de VVT en de gehandicaptenzorg, en voor zorgprofessionals in het ziekenhuis een soortgelijke flyer gemaakt door artsenorganisaties.

2024-05-09T15:59:43+02:009 april, 2020|

Dr. Erik Olsman nieuwe universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging PThU

De Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen heeft dr. Erik Olsman (1980) benoemd tot universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging.

“Met Olsman haalt de PThU een gedreven wetenschapper en enthousiaste docent in huis. Daarnaast heeft Olsman veel ervaring als geestelijk verzorger in de psychiatrie en palliatieve zorg. Die combinatie stelt Olsman in staat om het profiel van Geestelijke Verzorging aan de PThU verder vorm te geven en zichtbaar te maken”, aldus een verheugde prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de PThU.

Over Erik Olsman
Dr. Olsman studeerde cum laude af in de theologie en promoveerde in de medische ethiek. Hij beschikt over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Amsterdam Universitair Medisch Centrum en de Vrije Universiteit. Zijn werk aan de academie combineert hij met de functie van geestelijk verzorger in een hospice. Eerder werkte hij als geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg. De synode van de Protestantse kerk heeft ingestemd met deze benoeming.
Erik Olsman: “Juist in een periode als deze zie je het belang van geestelijke verzorging. Er spelen zoveel grote vragen in dit vak: ‘Waarom krijg ik dit virus?’ ‘Nu mijn zoon niet meer op bezoek komt, waarom zou ik mijn bed dan nog uitkomen?’ Geestelijk verzorgers laten zich raken door zulke zingevingsvragen. Dat kan opluchting geven: de ander voelt zich in haar worsteling gezien voelt en durft weer te hopen op een toekomst. Maar er zijn ook andere effecten van geestelijke verzorging, die ik met anderen, met behulp van wetenschappelijke methoden, laat zien. Geestelijk verzorgers van de toekomst verstaan niet alleen hun ambacht goed, maar kennen ook wetenschappelijke methoden. Bovendien weten ze zich gedragen door hun eigen zingeving of geloof. Daar draag ik graag aan bij!”
De benoeming van Erik Olsman gaat in per 1 juni 2020.

Over de PThU en Geestelijke Verzorging
De Protestantse Theologische Universiteit leidt theologen op die betrokken zijn op kerk en samenleving. Deze theologen worden predikant in een kerk, pionier ergens in de samenleving, of geestelijk verzorger. Binnen het vak Geestelijke Verzorging aan de PThU is een nauwe samenwerking met justitie, krijgsmacht, ziekenhuizen, GGZ en andere zorginstellingen. Zo kunnen studenten die geestelijk verzorger willen worden in verschillende contexten ervaring opdoen.

2024-05-09T15:58:37+02:0027 maart, 2020|

Overlijden Lutske Harmsma

Ons bereikte het verdrietige bericht dat collega Lutske Harmsma op 6 december is overleden. Lutske was lid van de werkveldraad eerstelijns geestelijke verzorging, en heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet om geestelijke verzorging thuis mogelijk te maken in Friesland. Zij deed dat op haar eigen bescheiden en tegelijk zeer doortastende manier. Lutske is maar 60 jaar geworden.

2024-05-09T15:54:30+02:0019 december, 2019|

Emilie van de Wijer benoemd tot korps geestelijk verzorger bij de politie

De politie heeft Emilie van de Wijer onlangs benoemd tot korps geestelijk verzorger. Ze gaat een team van geestelijk verzorgers vormen ter begeleiding
van politiemensen bij zingevingsvragen, ethische vragen en existentiële vragen die opkomen in en door het politiewerk.

Met de inrichting van geestelijke verzorging beschikt straks elke politie-eenheid over een eigen geestelijk verzorger.
Het is momenteel nog niet mogelijk te solliciteren naar de functie van geestelijk verzorger bij de politie. Zodra er vacatures worden opengesteld, wordt dit gemeld via de beroepsvereniging.

Voor het bestuur van de VGVZ is Emilie een goede bekende. Ze notuleert al enkele jaren naar volle tevredenheid de bestuursvergaderingen. Veel succes gewenst bij deze passende en uitdagende stap!

2024-05-09T15:54:13+02:0014 november, 2019|

Verslag Open Platform en powerpoints

Het verslag van het zeer goed bezochte open platform over geestelijke verzorging in de thuissituatie is vanaf nu hier te vinden. Dat geldt ook voor de powerpointpresentaties van Charlotte Molenaar en Karin Seijdell, Joep van de Geer en Robert Koorneef en van Wim Smeets, Nicolette Nijweege en Evalien Koenen. N.a.v vragen over de accreditatie: de lijst met aanwezigen is doorgegeven aan de SKGV en ligt daar ter beoordeling. Terugblikkend: veel dank voor de grote belangstelling! Hoewel we nog lang niet weten hoe alles precies geregeld moet worden in dit nieuwe werkveld: duidelijk is dat we hoe dan ook de schouders eronder moeten zetten en starten! Voor wie het nog niet heeft gedaan: zoek contact met de netwerkcoördinator palliatieve zorg (via hen loopt de financiering vanuit VWS) in jouw regio (https://www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Lijst-netwerken) en maak duidelijk wat jij als geestelijk verzorger kunt bijdragen. Op 14 mei houdt Agora samen met de VGVZ een werkconferentie ‘Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden, waar ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan hoe je de bekendheid van het vak geestelijke verzorging kunt vergroten’. Kosten: € 60,- inclusief koffie/thee/lunch. Tijdstip: 9.30 uur – 16.30 uur. Locatie: Bunnik.

2024-05-09T15:53:30+02:002 mei, 2019|

Robert Koorneef directeur VGVZ

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) stelt per 16 maart 2019 een directeur aan: Robert Koorneef. De functie van directeur is nieuw voor de VGVZ die tot op heden beperkte ondersteuning kende van een tweetal stafmedewerkers. Het afgelopen jaar is onze beroepsvereniging in een stroomversnelling geraakt in aanloop naar de vergoeding van geestelijke verzorging in de thuissituatie. We zijn een serieuze gesprekspartner in politiek Den Haag en daarbuiten. Daarop willen we voortbouwen. Want de investering van 35 miljoen door minister Hugo de Jonge (VWS) is geen eindpunt. Het is een begin.

Het is een begin van een structurele plek voor geestelijke verzorging in de zorg, zowel thuis als in instellingen. Maar ook daarbuiten, denk aan de politie. De tijd is rijp: politiek én maatschappelijk staat zingeving vol in de belangstelling. En dat vergt aanwezigheid van een beroepsvereniging die zich daar als geen ander mee bezig houdt. We vertegenwoordigen meer dan 1.000 leden werkzaam vanuit allerlei levensbeschouwingen en op allerlei plekken in de maatschappij (zorg, defensie, justitie, politie). We moeten aan tafel zitten als het gaat om onze inzet en de verdeling van geld, we moeten meepraten over onderzoek en onderwijs, we hebben iemand nodig die een gezicht én stem geeft aan ons beroep in de breedte.

Robert zet zich al jaren in voor de VGVZ en weet de vereniging onder de aandacht te brengen. Als bestuurslid was hij vanaf het eerste uur betrokken bij het overleg met het ministerie van VWS rondom de financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Hij bezit over uitstekende dossierkennis, zowel met betrekking tot de verschillende sectoren binnen de vereniging als de diverse werkvelden. Robert gaat zich volledig richten op de VGVZ en beëindigt zijn aanstelling bij het Martini Ziekenhuis in Groningen waar hij nu nog werkzaam is als geestelijk verzorger.


Robert: “Ik heb er erg veel zin in om in de komende jaren bij te dragen aan de ontwikkeling en verankering van geestelijke verzorging in de volle breedte van de samenleving. Daarbij wil ik oog houden voor alle terreinen waar VGVZ leden werkzaam zijn: justitie, zorg, politie, eerste lijn, defensie en aardbevingsgebied. De rol van de VGVZ wil ik graag versterken. Dat vraagt inzet, geduld en teamwork.”

2024-05-09T15:52:45+02:0019 februari, 2019|

Belangrijke informatie over vergoeding in eerste lijn

Geestelijk verzorgers die in de eerste lijn (willen) werken opgelet! De afgelopen maanden is met betrokken partijen – waaronder de VGVZ – hard gewerkt aan de randvoorwaarden met betrekking tot vergoeding van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Daardoor is er nu een factsheet beschikbaar en een overzicht met adviestarieven. Klik hier om naar de plaats op deze site te gaan waar alle informatie is verzameld. Daar vindt u ook meer informatie over het Open Platform op 11 maart. Ook collega’s die nu nog werkzaam zijn binnen instellingen en extramuraal aan de slag willen, zijn daar van harte welkom voor uitgebreidere toelichting op dit thema.

2024-05-09T15:52:06+02:0025 januari, 2019|

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Heuglijk nieuws: eindelijk financiering voor geestelijke verzorging in de thuissituatie! We hebben er lang en hard voor gestreden. Zie hier het persbericht dat wij verspreiden naar aanleiding van het plan dat minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Graag vragen we jullie dit binnen je eigen netwerk uit te zetten en via media-kanalen – sociale media (Twitter!, volg ons op @VGVZ_NL) – of connecties bij media – (regionale)kranten (regionale)radio/tv, te verspreiden. Hoe meer mensen weten van deze injectie voor geestelijke verzorging, hoe meer we goede ondersteuning van patiënten en cliënten bevorderen.

Vanzelfsprekend roept dit bij jullie vragen op over de uitwerking in de praktijk. Daar zal komende tijd aan gewerkt worden en we houden jullie natuurlijk op de hoogte. Het kenniscafé eerstelijn op 14 november (Utrecht) zal grotendeels in het teken staan van de laatste stand van zaken.

2024-05-09T15:51:17+02:008 oktober, 2018|

‘We moeten de enorme behoefte aan zingeving zichtbaar maken’

‘We moeten de enorme behoefte aan zingeving zichtbaar maken’

Afscheidsinterview met Hugo Vlug door Francine Wildenborg

Hugo Vlug (49) zwaait af als voorzitter van de VGVZ. Bij zijn aantreden in 2016 schreef hij  bovenaan zijn to do-lijst: 1. een gesprek met de minister van Volksgezondheid, 2. aanschuiven bij De Wereld Draait Door. Het doel: geestelijke verzorging voor iedereen toegankelijk maken, dus ook in de thuissituatie.

2024-05-09T15:50:46+02:0021 september, 2018|
Ga naar de bovenkant