1. Wettelijk kader geestelijke verzorging

A. Zorginstellingen

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging in zorginstellingen

Zijn er normen voor de omvang van geestelijke verzorging in een zorginstelling?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (VWS, 2016): zelftest ‘‘val ik onder de Wkkgz?’

Hebben geestelijk verzorgers toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier?: notitie stafbureau VGVZ.

B. Overheid

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging en overheid(sorganen)

C. GV Thuis

De wettelijke basis voor geestelijke verzorging thuis

Kamerbrief minister De Jonge (VWS) over geestelijke verzorging/levensbegeleiding (2018)

Geestelijke Verzorging in de thuissituatie is sterk in ontwikkeling. Hier vind je een overzicht van veel gestelde vragen.

De deelwerkgroep Praktijkcriteria en Voorwaarden heeft adviestarieven vastgesteld die gehanteerd kunnen worden in het kader van de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie: Tarieven


2. Financiering van extramurale geestelijke verzorging

Tot en met 31 december 2021 bestaat een subsidieregeling voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. In 2019 werd een factsheet met uitleg over de regeling gepubliceerd. Later dat jaar bood een een volgende factsheet  aanvullende informatie. In een Kamerbrief die later in 2020 verschijnt wordt de financiering vanaf 2021 uiteengezet.

Veel gestelde vragen i.v.m subsidiemogelijkheden GV in de thuissituatie.

Geestelijke Verzorging in de WMO (2018) Starterspakket.

Handreiking financiering palliatieve zorg (IKNL, editie 2021)

Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen (Agora, 2016): publicatie ‘De wereld van trage vragen’ en de samenvatting.


3. Wat kan geestelijke verzorging bieden?

Beroepsprofiel geestelijk verzorger, op p. 7 en 8: van de beroepsstandaard VGVZ

Indicaties GV eerstelijnszorg_Professionals

Indicaties GV eerstelijnszorg_Patienten_clienten

Evidence-based indicatoren voor kwalitatief goede spirituele zorg en manieren om deze te meten (Health Care Chaplaincy Network, 2020): kwaliteitsindicatoren spirituele zorg.


4. Richtlijnen en standaarden met verwijzingen naar geestelijke verzorging

A. Oncologie en Palliatie

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (IKNL, 2018). Geautoriseerd door de VGVZ.

Detecteren behoefte psychosociale zorg bij patiënten met kanker (IKNL, geautoriseerd door VGVZ, 2017): richtlijn.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL en Palliactief, geautoriseerd door VGVZ, 2017): kwaliteitskader.
Totstandkoming van dit kwaliteitskader (Pallium, 2017): artikel.

Rapport palliatieve zorg op maat (NZa, 2017): rapport palliatieve zorg op maat.

Zorgmodule Palliatieve Zorg (ZonMw, 2015): zorgmodule.

Handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (2014).

B. GGZ

Generieke module Herstelondersteuning (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017): module.

Concept-richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische aandoening’ (reactie VGVZ, september 2017): commentaarrapport. De nieuwe richtlijn werd in het eerste kwartaal van 2018 verwacht, maar is op dit moment nog niet beschikbaar.

C. Verpleeghuiszorg

Zorgstandaard Dementie (Zorginstituut, 2020). Geautoriseerd door de VGVZ.
Er is de complete Zorgstandaard , een korte Publieksversie en Aanbevelingen en indicatoren (voor professionals).

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Zorginstituut, 2017): kwaliteitskader.

Kwaliteitsstandaard levensvragen ouderen (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2015): kwaliteitsstandaard.

Werken aan mentaal welbevinden (Actiz en Reliëf, 2010): brochure.

Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie (reactie namens VGVZ door werkveldraad Verpleeg- en Verzorgingshuizen, maart 2016): feedback op concept behandelprogramma. De nieuwe richtlijn wordt medio 2018 verwacht.

D. Rampen en crises

Psychosociale hulp bij rampen en crises (o.a. Kenniscentrum Impact, 2017): inventarisatie rollen en taken.
Handreiking geestelijke verzorging bij rampen (Kenniscentrum Impact, 2011): rampenspirit.

Rampenspirit kennen en gekend worden.
Rampenspirit Quicklist voor geestelijk verzorgers.

E. Evidence based

Adviesrapport ‘Zonder context geen bewijs, over de illusie van evidence-based practice in de zorg’ (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017): adviesrapport.

F. Zingeving en levensvragen

Zingeving in zorg, de mens centraal (ZonMw, 2016): signalement.

Kwaliteitsstandaard levensvragen ouderen (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, 2015): kwaliteitsstandaard.

Signalement ‘Moet alles wat kan?’ Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven (ZonMw, 2013): signalement.

‘Niet alles wat kan, hoeft’ Passende zorg in de laatste levensfase (KNMG, 2015)
voor verdere informatie kunt u terecht op: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/niet-alles-wat-kan-hoeft.htm


5. Rechtspositie

Handleiding Functiewaardering volgens het systeem van FWG (Werkgroep VGVZ i.s.m. FBZ, 2015): handleiding.

Actiemogelijkheden bij reorganisatie, bezuiniging of dreigend functieverlies: Notitie stafbureau VGVZ.

De VGVZ is collectief aangesloten bij de FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. Op hun website vind je veel informatie, bijvoorbeeld over functiewaardering, scholing en rechtshulp. Ook alle geldende CAO’s voor de gezondheidszorg zijn hier te vinden.


6. Beleid VGVZ

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 (vastgesteld door bestuur VGVZ, 2018): meerjarenbeleidsplan

Onderzoeksagenda GV 2020-2025 (Cie Wetenschap VGVZ, 2019 Onderzoeksagenda

Onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein (VGVZ, 2020) Onderwijsplan

Strategisch Communicatieplan GV Thuis (VGVZ, 2020) Strategisch communicatieplan

Eindnota Regiegroep Toekomstig bestel geestelijke verzorging (april 2013): eindnota.

VGVZ-cahiers 4 ‘Ambtelijke Binding’ (VGVZ, 2010): cahier.


7. Overig

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Afwegingskader