Titel onderzoek Zinvolle zorg. Een onderzoek naar de  samenhang tussen zorgpraktijken in de ouderen- en verpleeghuiszorg en de ervaring van zin, en naar de rol van de geestelijk verzorger hierin
Naam onderzoeker Nico van der Leer
Naam instelling Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
Werkgever Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht
Projectpartners n.v.t.
Mailadres nico@vanderleeradvies.nl
Begeleiders prof. dr. Carlo Leget en dr. Vivianne Baur, Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Context onderzoek promotieonderzoek
Korte omschrijving

Vraagstelling

Wat is de samenhang tussen zorgpraktijken en de ervaring van zin, en welke rol kan de geestelijk verzorger spelen in het zichtbaar maken, articuleren en stimuleren van deze samenhang?

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg; aan de vernieuwing en verrijking van het vak van de geestelijk verzorger; aan de onderbouwing en doordenking van het concept ‘zinvolle zorg’.

Methode

Het onderzoek kent een transformatief design, vanuit de benadering van Responsieve Evaluatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse methoden: (participerende) observaties, shadowing, semigestructureerde interviews, focusgroepen en actieonderzoek. De data worden geïnterpreteerd via een inductieve thema-analyse.

Fase

Het empirisch onderzoek loopt van september 2015 – juni 2017

Voorlopige resultaten

De zorgrelatie is niet beperkt tot het contact tussen zorgverlener en zorgvrager maar is ook van toepassing op de onderlinge relaties. Het onderzoek bewerkt wat het beoogt, nl. de ervaring van zin binnen zorgpraktijken naar boven halen en versterken: participanten voelen zich gezien en gehoord en ontlenen betekenis aan de relatie met de onderzoeker. Onderzoek doen naar zin en betekenis en het verlenen van geestelijke zorg liggen in elkaars verlengde: de rollen van geestelijk verzorger en onderzoeker versterken en verrijken elkaar.

Type onderzoek Theoretisch en kwalitatief-empirisch onderzoek
Discipline Zorgethiek
Trefwoorden Zingeving, zorgpraktijken, geestelijk verzorger, ouderen/verpleeghuiszorg, zorgethiek
Website http://www.zorgethiek.nu (zoekterm ‘zinvolle zorg’)
Publicaties

Zingeving na een CVA, in: TvZ  2014/3, 58-61

De geestelijk verzorger als onderzoeker, in: TGV  2016/4, 42-47

Datum indiening 3 juni 2016
Contactpersoon Nico van der Leer
Betrokkenheid VGVZ nee