Titel onderzoek Studie naar de werkwijze en het effect van ‘schrijven helpt’, het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie op spiritualiteit van mensen behandeld voor kanker
Naam onderzoeker Lenneke Post
Naam instelling VUmc
Werkgever VUmc
Projectpartners VU
Mailadres h.post@vumc.nl
Begeleiders prof. dr. R.R. Ganzevoort, VU; prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, VU/VUmc
Context onderzoek Onderzoeksprogramma, promotieonderzoek
Korte omschrijving

Achtergrond

De diagnose kanker en de daarbij horende ingrijpende medische behandelingen kunnen mensen diepgaand confronteren met de grenzen van hun bestaan en de dood. De dreiging van existentiële angst, en van diepe eenzaamheid, machteloosheid en zinloosheid werpt mensen op zichzelf terug. Een confrontatie met kanker kan hiermee de existentiële grond onder iemands voeten wegslaan, maar ook een existentiële zoektocht initiëren die ruimte biedt voor verandering en groei.

Interventie

Het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie heeft tot doel deze existentiële zoektocht te ondersteunen en de spiritualiteit van mensen met kanker te ontwikkelen, zodat zij de confrontatie met kanker aankunnen. Hiertoe combineert de interventie biografische reflectie op de relatie tussen zelf en wereld aan de hand van existentiële thema’s met bepaalde methodieken en werkvormen.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om:

1.    De effectiviteit van de interventie vast te stellen (direct, 3 maanden en 9 maanden na afloop van de interventie) wat betreft spiritualiteit (primaire uitkomstmaat) en veerkracht, ego-integriteit, distress, aanpassing aan kanker en kwaliteit van leven (secundaire uitkomstmaten);

2.    Inzicht te krijgen in de wijze waarop de interventie de existentiële zoektocht bij kanker ondersteunt.

Methode en procedure

Mixed methods cohort studie. Bestaande uit een kwantitatief effectonderzoek uitgevoerd met een pre-postmeting naar het effect van de interventie op spiritualiteit, veerkracht, en ego-integriteit; en een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze van de interventie.

 Conclusie

Het methodisch schrijven van de spirituele autobiografie is een effectieve methode voor het omgaan met de existentiële uitdaging bij kanker: de interventie stelt in staat tot spirituele heroriëntering; werkt zelfbevestigend en –bekrachtigend; en leidt uiteindelijk tot een verstevigde spiritualiteit (verbondenheid met een innerlijke kracht en met het transcendente); een toename in ego-integriteit (voldoening en positieve aanvaarding van het eigen leven en van de dood); en spiritueel welzijn (innerlijke kracht, relatie met een hogere macht, doelen in het leven en zelfacceptatie).

Type onderzoek Mixed methods (kwantitatief en kwalitatief)
Discipline Praktische theologie
Trefwoorden Spiritualiteit, veerkracht, existentiële vragen/levensvragen, levensverhalen/spirituele autobiografie, kanker
Website
Publicaties
Datum indiening of aanpassing 29 mei 2017
Contactpersoon Lenneke Post
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.