Titel onderzoek Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering
Naam onderzoeker Chantal Sluijsmans
Naam instelling Graduate School, Universiteit voor Humanistiek Utrecht, sectie normatieve professionalisering
Werkgever n.v.t.
Projectpartners n.v.t
Mailadres  chantalsluijsmans@planet.nl
Begeleiders Prof. dr. Harry Kunneman (UvH) en prof. dr. Anne-Marie Korte (UU)
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving

‘Bij ons gaat het om (de zorg voor) deze concrete persoon, bij het management gaat het alleen om geld.’ Deze uitspraak kun je in allerlei variaties beluisteren in de gesprekken tussen verpleegkundigen onderling in een ziekenhuis. Als geestelijk verzorger realiseerde ik me dat de kloof tussen management en verpleging menslievende zorg niet ten goede komt. Deze polariteit creëert bovendien een patstelling omdat geen van beide partijen in beweging hoeft te komen. Als geestelijk verzorger stel ik het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en managers in een ziekenhuis aan de orde. In deze proeve van normatieve professionalisering heb ik een dialogisch leerproces met verpleegkundigen en managers begeleid, waarin gewerkt wordt aan spanningsvolle verbinding. De responsieve evaluatie heb ik daarbij ingezet als een werkwijze voor normatieve professionalisering van de betrokkenen.

Ook verschillende theoretische perspectieven, met name de zorgethiek, kritische organisatietheorie en genderstudies dragen bij aan het verdiepen van de begrippen ‘spanningsvol verbinden’ en ‘menslievende zorg’.

Bovendien reflecteer ik op mijn eigen professionele handelen als geestelijk verzorger die een organisatiebrede trage vraag aan de orde stelt. Naast meer lineaire, planmatige, top-down vormen van organisatieontwikkeling, onderscheid ik een vorm van organisatieontwikkeling waarbij trage, moreel geladen vragen, zoals het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en managers, in bewerking worden genomen. Met het in bewerking nemen van deze trage vraag worden medewerkers in staat gesteld hun eigen motivatie te herijken. Zo kan de bezielende onderstroom van de zorgorganisatie, die zorg tot menslievende zorg maakt, gevoed worden.

Geestelijk verzorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze vorm van organisatieontwikkeling en daarmee menslievende zorg organisatiebreed bevorderen. Zij kunnen de dialogische leerprocessen waarin organisatiebrede, trage vragen in bewerking worden genomen, aanwakkeren en begeleiden.

Type onderzoek Het onderzoek is een proeve van normatieve professionalisering. In dat kader is er sprake van een reflectie op een moreel leerproces (empirisch deel) en op mijn professionele handelen als geestelijk verzorger. Bovendien wordt theorie vanuit zorgethiek, kritische organisatietheorie en theologische en filosofische genderstudies als hulpbron gebruikt in dit proces.
Discipline Zorgethiek, humanistiek, organisatietheorie, genderstudies
Trefwoorden Normatieve professionalisering, spanningsvol verbinden, menslievende zorg, organisatie
Website
Publicaties Chantal Sluijsmans (2018). Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering. Delft: Eburon. Zie ook: http://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3102/18-02-14%20spanningsvol_verbinden_in_een_ziekenhuis%20C.%20Sluijsmans.pdf?sequence=1
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond, voorjaar 2018
Datum indiening of aanpassing 3 januari 2018
Contactpersoon Chantal Sluijsmans
Betrokkenheid VGVZ nee