Titel onderzoek Geestelijke verzorging volgens plan. De verhouding tussen de relationele grondhouding en de concrete doelgerichtheid in de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers in een ziekenhuiscontext.
Naam onderzoeker Ramon Goosen
Naam instelling Tilburg School of Catholic Theology
Werkgever n.v.t.
Projectpartners n.v.t
Mailadres  –
Begeleiders dr. J.W.G. Körver
Context onderzoek Masterscriptie in het kader van de afronding van de masterstudie Theologie
Korte omschrijving

In oktober 2019 publiceerden M. Braakhuis, J.W.G. Korver en M.N. Walton het artikel ‘Professionele Nabijheid. Integratie van een relationele grondhouding en concrete doelgerichtheid binnen geestelijke verzorging’ in het TGV, 22(95). Op basis van literatuurstudie formuleerden zij de hypothese dat in de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers de verhouding tussen een ‘relationele grondhouding’ en ‘concrete doelgerichtheid’ niet in orde is, door een te grote focus op de relationele grondhouding. Aan het eind van dat artikel stelden zij dat deze hypothese in de praktijk zou moeten worden getoetst.

Deze oproep werd de aanleiding van deze masterthesis. Gebruikmakend van thematische analyse (Braun en Clarke, 2006) werd een representatief sample van casestudies uit het Nederlandse Case Studies Project onderzocht. In de casestudies werd gezocht naar de verhouding tussen concrete doelgerichtheid en de relationele grondhouding. Vanuit de overtuiging dat gebruik van theorie iets prijsgeeft over de doelen die een geestelijk verzorger nastreeft, is voornamelijk gezocht naar gebruik van ‘Een theorie van de presentie (Baart)’, ‘Hermeneutisch-narratief pastoraat (Ganzevoort en Visser, en van Knippenberg), het ‘Diamantmodel (Leget)’ en ‘Contextueel pastoraat’ (Meulink-Korf & van Rhijn), welke theorieën in het theoretisch kader uitvoerig worden behandeld.

In de casestudies blijken geestelijk verzorgers ruimschoots gebruik te maken van (delen van) de verschillende theorieën. Opvallend is hoe ook het presentiepastoraat vaak doelgericht ingezet wordt, en hoe de onvoorspelbare ziekenhuiscontext planmatig werken kan bemoeilijken.

Type onderzoek Case studie, kwalitatief
Discipline Praktische theologie, geestelijke verzorging
Trefwoorden geestelijke verzorging, casestudies, concrete doelgerichtheid, relationele grondhouding, theorie-gestuurde begeleiding, thematische analyse
Website
Publicaties Voor de thesis, klik hier
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond op 6 juli 2020
Datum indiening of aanpassing 6 juli 2020
Contactpersoon Ramon Goosen
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.