Titel onderzoek Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers
Naam onderzoeker Erik Olsman
Naam instelling Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, afdeling Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek
Werkgever AMC
Projectpartners Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, Universiteit Utrecht, Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn (voorheen ‘Mikado’), Centrum ‘45
Mailadres erik.olsman@lumc.nl
Begeleiders n.v.t.
Context onderzoek ZonMw aanvraag
Korte omschrijving

Deze handreiking is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en focusgroepsgesprekken. De dilemma’s die respondenten in interviews en focusgroepen noemden, zijn als volgt geclusterd:

• Persoonlijke betrokkenheid

• Diagnostiek en behandeling

• Beroepsgeheim en delen van informatie

• Pleitbezorging

• Suïcide(dreiging): preventie en communicatie.

Per thema zijn ethische vragen beschreven, met een analyse van argumenten die kan helpen bij afwegingen van handelingsopties. Per vraag worden ook handreikingen aan professionals gedaan. De volgorde van de thema’s en de ethische vragen zegt overigens niets over de ernst van

een dilemma of de frequentie waarmee zorgverleners ermee in aanraking komen. De thema’s spelen zich af op verschillende niveaus:

➔ De spreekkamer: individueel contact met asielzoekers en eventueel hun gezinsleden als patiënt

➔ De organisatie: contact met collega’s en leidinggevenden over de patiënt of naar aanleiding van de zorg voor de patiënt

➔ Andere organisaties in de keten: contact over en naar aanleiding van de asielzoeker in behandeling

➔ De samenleving: de wetgeving, sociaal-politieke context van zorg- en asielbeleid, media en publieke opinie.

Met deze handreiking willen we de ethische reflectie van professionals in de GGZ ondersteunen. De publicatie kan ook bruikbaar zijn voor zorgverleners in andere sectoren (zoals huisartsen) en voor professionals in het onderwijs.

Type onderzoek Kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews met professionals)
Discipline Medische ethiek
Trefwoorden Asielzoekers, ethiek, GGZ, psychiatrie, kwalitatief
Website https://www.johannes-wier.nl/bijzondere-dossiers/ethische-dilemmas-in-de-ggz-voor-asielzoekers/
Publicaties https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2013/11/JWS-handreiking-rev.pdf
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond 2015
Datum indiening of aanpassing 19 april 2017
Contactpersoon Erik Olsman
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.