Titel onderzoek De betekenis van spirituele ervaringen van ouders die hun kind verliezen op de Pediatrische Intensive Care
Naam onderzoeker Nette (J.L.) Falkenburg
Naam instelling Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Intensive Care van het ErasmusMC- Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Onderzoek in het kader van de praktische theologie (Vrije Universiteit Amsterdam)
Werkgever IC Kinderen Erasmusmc-Sophia
Projectpartners
Mailadres j.falkenburg@erasmusmc.nl
Begeleiders prof. dr. R.R. Ganzevoort (VU), prof. dr. D. Tibboel (Erasmusmc-Sophia), dr. M. van Dijk (Erasmusmc-Sophia)
Context onderzoek promotie
Korte omschrijving

Achtergrond

Zorg rondom het levenseinde sluit, volgens de WHO, aandacht in voor spiritualiteit. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de rol die spiritualiteit speelt in de laatste levensfase, zeker bij het overlijden van kinderen. Op de Intensive Care Kinderen van het Erasmus Medisch Centrum waar jaarlijks rond de 50 kinderen overlijden, komen verschillende reacties van ouders van kinderen voor die duiden op vormen van spiritualiteit. Zo spreken ouders over contact met de ziel van hun kind, visioenen rondom het moment van overlijden, maar ook ‘voorkennis’ van ouders van het naderende overlijden van het kind. Ook in het verdere rouwproces kunnen spirituele ervaringen een rol spelen. In het verleden is in de psychologie after death communication en andere uitingen van verbondenheid met de overledene gekwalificeerd als ongezonde rouw die mogelijkerwijs een gezonde ontwikkeling van het rouwproces kan belemmeren. Nieuwe inzichten wijzen in de tegenovergestelde richting, nl. dat ouders steun ervaren aan de blijvende verbondenheid met hun kind, waardoor zij het leven weer beter kunnen oppakken. Het onderzoek verbindt de medische zorg met de praktische theologie en wil de end-of-life care op de IC Kinderen verbeteren.

Onderzoeksvraag

Wat is de betekenis van spirituele ervaringen van ouders die hun kind  verliezen op de Intensive Care?

Subvragen:

–          Welke (spirituele) ervaringen zijn betekenisvol voor ouders die hun kind verliezen op de Intensive Care?

–          Hoe hangen deze ervaringen samen met spiritueel bewustzijn of transformatie van deze ouders?

(Verwachte) resultaten

(Lichamelijke) verbinding met hun kind op de IC tot en met het sterven is voor ouders cruciaal. De medische staf kan daar een belangrijke ondersteunende  rol in vervullen. De blijvende verbindingen die ouders  na het overlijden ervaren met hun overleden kind, raakt aan verschillende vormen van spiritualiteit. Ouders geven aan anders in het leven te staan en een veranderde visie op de dood te hebben gekregen.

 

Type onderzoek Empirisch kwalitatief onderzoek
Discipline Praktische theologie
Trefwoorden Kinderen, palliatieve zorg, end-of-life care, spiritualiteit, levensverhalen, betekenisverlening
Website
Publicaties

Ganzevoort, R.R., & J.L. Falkenburg (2012). Stories beyond life and death. Spiritual experiences of continuity and discontinuity among parents who lose a child. Journal of Empirical Theology, 25, 189-204.

Falkenburg, J.L., Tibboel, D., Ganzevoort, R.R., Gischler, S., Hagoort, J., Dijk, M. van (2016). Parental physical proximity in end-of-life care in the PICU.  Pediatric Critical Care Medicine 17(5), e212–e217.

Lopend of afgerond onderzoek Lopend, afronding verwacht eind 2017
Datum indiening of aanpassing 13 juli 2017
Contactpersoon Nette Falkenburg
Betrokkenheid VGVZ