Titel onderzoek Social and Spiritual Needs of Patients in Palliative Care,
a Systematic Review
Naam onderzoeker Tom A.H.M. Lormans
Naam instelling UMC Utrecht
Werkgever UMC Utrecht
Projectpartners Universiteit voor Humanistiek, Consortium Palliatieve Zorg Utrecht (Septet)
Mailadres a.h.m.lormans@umcutrecht.nl
Begeleiders Prof. dr. Saskia Teunissen, UMC Utrecht; prof. dr. Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek; dr. Everlien de Graaf, UMC Utrecht; dr. Frederieke van der Baan, UMC Utrecht; dr. Joep van der Geer, Agora
Context onderzoek Deze review wordt geschreven binnen het door ZonMW gehonoreerde project INZICHT
Korte omschrijving Het doel van dit onderzoek is het systematisch inventariseren van wat uit onderzoek bekend is over de behoeften die patiënten in de palliatieve fase hebben binnen de sociale en spirituele dimensies. Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd naar kwalitatief en kwantitatief onderzoek binnen PUBMED, EMBASE, PsychInfo, CINAHL en SCOPUS. De zoekstrategie bestaat uit vier componenten: palliatieve zorg, sociale en spirituele dimensies, behoeften en patiëntperspectief. De inclusiecriteria zijn: behoeften binnen de sociale en spirituele dimensies zijn vanuit patiëntperspectief bestudeerd, patiënten zijn ouder dan 18 jaar en lijdend aan orgaanfalen en kanker in de palliatieve fase van hun aandoening en studies zijn in het Nederlands, Engels of Duits geschreven.

Op basis van titel en abstract zijn 121 studies geselecteerd. Full textis verder beoordeeld of deze artikelen voldoen aan alle inclusie- en exclusiecriteria. Voorlopige resultaten tonen dat binnen de sociale dimensie patiënten spreken over het willen verbeteren van relaties, het kunnen deelnemen aan het dagelijks leven en financiële problematiek. De spirituele dimensie betreft behoeften aan respectvolle omgang met hun eigen wensen als die van hun naasten op het gebied van existentie, waardigheid en autonomie.

Type onderzoek Literatuuronderzoek
Discipline Integratie van biomedische (meer kwantitatieve) en geesteswetenschappelijke (meer kwalitatieve) disciplines
Trefwoorden Palliatieve fase, behoeften, sociale dimensie, spirituele dimensie, patiëntperspectief
Website https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia/Consortium-Septet/project/inzicht
Publicatie https://doi.org/10.1177/02692163211010384
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond
Datum indiening of aanpassing 10 september 2018
Contactpersoon Tom Lormans
Betrokkenheid VGVZ Ja, de VGVZ werkt samen met het overstijgende project INZICHT