Titel onderzoek De Rouwkubus: Onderzoek naar een methode voor rouwbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking
Naam onderzoeker Marjon Verboom
Naam instelling Radboudumc
Werkgever Amerpoort
Projectpartners Sherpa
Mailadres m.verboom@amerpoort.nl
Begeleiders dr. W. Smeets (Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Radboudumc) en dhr. Prof. M. Wensing (IQ Healthcare Radboudumc)
Context onderzoek Projectonderzoek
Korte omschrijving

Vraagstelling

Op welke wijze kan de Rouwkubus begeleiders handvatten geven in de rouwbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking?

Doelstelling

De Rouwkubus is een nieuwe rouwbegeleidingsmethode voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De methode is gebaseerd op recent onderzoek en op rouwtheorie. Doel van het onderzoek is om er achter te komen op welke wijze de Rouwkubus begeleiders handvatten kan geven in de rouwbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking.

Design

Het gaat om een verkennend en beschrijvend onderzoek. Het is een pilot interventiestudie in de vorm van een drietal case studies waarin begeleiders worden gevolgd die de Rouwkubus onder begeleiding van de onderzoeker gaan toepassen. Er wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews, documentatie en observaties.

Methode

De Rouwkubus is bij de start van het onderzoek een basisconcept bestaande uit een reeks vragen op de zes vlakken van een kubus. In elke case studyzal de onderzoeker het concept uitleggen en aan de hand hiervan de vragen van de begeleider beantwoorden. De onderzoeker en de begeleider maken bij aanvang van het onderzoek samen een plan op welke wijze de Rouwkubus gebruikt gaat worden. Vervolgens wordt de begeleider gedurende drie maanden begeleid en gevolgd. Aan de hand van de uitkomsten kan het concept weer aangepast of aangevuld worden. De methode is dus dynamisch en kan in de casussen op verschillende manieren worden gebruikt.

Verwachte resultaten

De verwachting is dat de begeleiders relevante kennis zullen opdoen waardoor zij zich meer competent gaan voelen in het bieden van rouwbegeleiding. Ook is de verwachting dat het werken met de Rouwkubus voor de rouwende cliënten een verbetering betekent ten opzichte van de oude situatie. Tot slot is de verwachting dat de Rouwkubus bij afronding van dit onderzoek in haar definitieve vorm gegoten kan worden en beschikbaar komt in de vorm van een (team)training.

Type onderzoek Kwalitatief case study onderzoek
Discipline Rouwtheorie, verlieskunde
Trefwoorden Verstandelijke beperking, rouw en verlies, methode rouwbegeleiding
Website https://www.amerpoort.nl/expertise-en-kennis/rouw-en-verlies/rouwkubus
Publicaties Het manuscript wordt naar verwachting eind 2018 ingediend ter publicatie.
Lopend of afgerond onderzoek Het onderzoek is afgerond op 31 juli 2018
Datum indiening of aanpassing 7 september 2018
Contactpersoon Marjon Verboom
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.