Titel onderzoek Professionalisering van geestelijk verzorgers door deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Naam onderzoeker Niels den Toom
Naam instelling Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
Werkgever Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
Projectpartners Tilburg School of Catholic Theology
Mailadres j.n.toom@pthu.nl
Begeleiders Prof. dr. Martin Walton (PThU), prof. dr. Theo de Wit en dr. Sjaak Körver (TST)
Context van onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving

Binnen de internationale geestelijke verzorging wordt een research informed profession in toenemende mate nagestreefd. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is belangrijk voor zowel de verbetering van de inhoud, als met het oog op een betere positionering in een tijd van economische belangen. Hoewel het vermoeden er is dat een nauwere verbinding tussen wetenschap en praktijk hieraan bijdraagt, is er geen empirisch bewijs voor. Bovendien zijn er aarzelingen in de beroepsgroep ten aanzien van professionalsering. Aan de ene kant zijn er zorgen dat professionalisering vooral rationalisering voortbrengt en een te grote nadruk op meetbaarheid. Verdwijnt de ‘geest’ niet uit de geestelijke verzorging? Aan de andere kant zou deze professionalisering door middel van onderzoek kunnen bijdragen aan een beter begrip van zingeving en levensbeschouwing.

Het Case Studies Project (CSP) biedt een unieke mogelijkheid om de betekenis en effecten van betrokkenheid in onderzoek door geestelijk verzorgers te onderzoeken. In het CSP doen ruim vijftig geestelijk verzorgers gezamenlijk onderzoek naar hun eigen praktijk, begeleid door wetenschappers, voor een periode van vier jaar. Dit onderzoek focust zich op de vraag: Wat draagt deelname aan het Case Studies Project bij aan de professionalisering van geestelijk verzorgers? Door middel van kwalitatief onderzoek zal deze vraag onderzocht worden.

Na het ontwerpen van een conceptueel model van professionaliteit (huidige fase), zal de onderzoeker drie onderzoeksgemeenschappen voor drie jaar volgen door middel van participerende observatie. Dit wordt aangevuld met interviews met geestelijk verzorgers en directe collega’s van andere disciplines in instellingen (triangulatie). De voorlopige resultaten worden in focusgroepen gedeeld, om het participatieve karakter van het onderzoek recht te doen. Hiermee draagt het onderzoek bij aan theorievorming over de relatie tussen wetenschap en praktijk van geestelijke verzorging. Daarnaast zal een concept van professionaliteit ontwikkeld worden in relatie tot de internationale literatuur, inclusief de levensbeschouwelijke aard en waarden van geestelijke verzorging.

Type onderzoek Empirisch, kwalitatief onderzoek: participerende observatie, interviews en focusgroepen
Discipline Praktische theologie, geestelijke verzorging
Trefwoorden Geestelijke verzorging, spiritual care, professionalisering, kwalitatief onderzoek, Case Studies Project
Website 

https://www.pthu.nl/Over_PThU/Organisatie/Medewerkers/j.n.dentoom/ /

https://www.pthu.nl/Over_PThU/Organisatie/Medewerkers/j.n.dentoom/publications/

Publicaties
Lopend of afgerond Lopend; geplande afrondingsdatum 31 oktober 2021
Datum indiening of aanpassing 25 april 2018
Contactpersoon Niels den Toom
Betrokkenheid VGVZ Nee