Titel onderzoek Normatieve professionaliteit van verpleegkundigen in Zuyderland MC
Naam onderzoeker Ben J.M. Simons
Naam instelling Zuyderland MC Sittard-Geleen
Werkgever Idem
Projectpartners VUmc Metamedica
Mailadres b.simons@zuyderland.nl
Begeleiders prof. dr. G.A.M. Widdershoven en prof. dr. T.A. Abma, VUmc Metamedica
Context onderzoek promotie
Korte omschrijving Dit proefschrift heeft tot doel het verkrijgen van kennis van en inzicht in normatieve professionaliteit van verpleegkundigen als voertuig voor praktijkverbetering. Dit doel willen we bereiken door middel van ervaringsverhalen van verpleegkundigen op drie verpleegafdelingen in een algemeen ziekenhuis te analyseren. Door de bewustwording van eigen individuele normatieve professionaliteit van verpleegkundigen en collectieve normatieve professionaliteit op afdelingsniveau kan een bijdrage worden geleverd aan de morele empowerment van verpleegkundigen op individueel en collectief niveau. Daardoor kan er een verbetering van de kwaliteit van zorg optreden.
Type onderzoek Empirisch-ethisch naturalistische casestudie
Discipline Ethiek
Trefwoorden Verpleegkundigen, normatieve professionaliteit, morele empowerment, ethiek
Website
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Lopend, geplande afronding in 2019
Datum indiening of aanpassing 5 juli 2017
Contactpersoon Ben Simons
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.