Titel onderzoek Morele vorming in de krijgsmacht. Een katholiek perspectief
Naam onderzoeker Ger Wildering
Naam instelling Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
Werkgever Ministerie van Defensie
Projectpartners
Mailadres gwn.wildering@mindef.nl
Begeleiders prof. dr. A.H.M. van Iersel, Tilburg School of Catholic Theology (TST)
Context onderzoek Promotie onderzoek in opdracht en ten behoeve van de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
Korte omschrijving

Militairen van de Nederlandse krijgsmacht worden met grote regelmaat ingezet bij internationale vredesmissies. Deze inzet kan een confrontatie betekenen met kwesties van het hoe en waarom van geweld, van leven en dood. Militairen kunnen hierbij te maken krijgen met lastige en soms levensbedreigende morele dilemma’s, die vaak raken aan hun persoonlijke levensovertuiging. De keuzes die militairen maken met betrekking tot hun handelen blijven altijd onvervreemdbaar een eigen morele verantwoordelijkheid van henzelf. Het kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid vraagt om morele vorming in de voorbereiding op inzet bij vredesmissies.

Daarmee luidt de onderzoeksvraag: welke inhoud heeft een theologisch kader voor de eigen bijdrage van de Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging aan de morele vorming van militairen in de voorbereiding op vredesoperaties, en welke zijn de pastoraaltheologische implicaties van dit kader met betrekking tot deze eigen bijdrage?

De doelstelling hierbij is: het ontwikkelen van een pastoraaltheologisch referentiekader voor de praktische bijdrage van de Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging aan de morele vorming van militairen in de voorbereiding op vredesoperaties. Het onderzoek beoogt tevens in praktische zin bij te dragen aan het bieden van meer duidelijkheid aangaande de inhoudelijke bijdrage van de Diensten Geestelijke Verzorging aan deze morele vorming. Deze bijdrage laat zich kenschetsen als pastoraal-educatieve begeleiding, zodanig dat de militair als persoon, onder eigen verantwoordelijkheid, een verantwoorde balans vindt tussen zijn godsdienst of levensovertuiging enerzijds en zijn positie, rol en taken als professional anderzijds.

Type onderzoek Literatuuronderzoek
Discipline Pastoraaltheologie, moraaltheologie
Trefwoorden Krijgsmacht, ethiek, pastoraat, gewetensvorming
Website
Publicaties https://pure.uvt.nl/portal/files/4022357/Wildering_Morele_10_09_2014.pdf
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond in 2014
Datum indiening of aanpassing 31 mei 2017
Contactpersoon Ger Wildering
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.