Titel onderzoek Militairen in conflict. Moral injury, politieke praktijken en publieke debatten (Soldiers in Conflict: Moral Injury, Political Practices and Public Debates)
Naam onderzoeker Tine Molendijk
Naam instelling Radboud Universiteit Nijmegen
Werkgever Radboud Universiteit Nijmegen
Projectpartners Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Mailadres t.molendijk@fm.ru.nl
Begeleiders prof. dr. D.E.M. Verweij (Radboud Universiteit), dr. F.J. Kramer (NLDA), dr. W. Verkoren (Radboud Universiteit)
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Dit promotieonderzoek heeft als doelstelling om bij te dragen aan de empirische en theoretische ontwikkeling van het concept moral injury, dat zich richt op de morele dimensie van uitzendgerelateerde problematiek. Het concept moral injury houdt in dat wanneer een militair een daad ziet, begaat of ondergaat die diens diepgewortelde morele overtuigingen schendt, dit kan leiden tot psychische problemen. Allereerst is het doel het begrip van de rol van moraliteit in moral injury te verfijnen. Ten tweede wordt onderzocht of en in hoeverre politieke praktijken en publieke debatten een rol spelen in ervaringen van morele verwonding, bijvoorbeeld als het gaat om schuldgevoelens, gevoelens van verraad, gevoelens van miskenning of erkenning, en/of andere morele emoties.
Type onderzoek Er worden twee case studies uitgevoerd. De onderzoekspopulatie bestaat uit Nederlandse veteranen (al dan niet nog actief dienend) die deel hebben uitgemaakt van UNPROFOR en/of Task Force Uruzgan. Data zullen verzameld worden door middel van 80 semigestructureerde interviews en participerende observaties.
Discipline Interdisciplinair, culturele antropologie
Trefwoorden Veteranen, militairen, krijgsmacht, trauma, ethiek, moral injury, politieke besluitvorming, publiek debat
Website
Publicaties
Lopend of afgerond Looptijd 2016-2019
Datum indiening of aanpassing 31 mei 2017
Contactpersoon Tine Molendijk
Betrokkenheid VGVZ Nee