Subtitel onderzoek Mijn wereld stortte in’. Een kwalitatief empirisch onderzoek naar de interpretatiecrisis van patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker
Naam onderzoeker Egbert van Dalen
Naam instelling Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Werkgever Zorginstelling Vilente
Projectpartners N.v.t.
Mailadres e.vandalen@ftr.ru.nl
Begeleiders Prof. dr. C.A.M. (Chris) Hermans en dr. M. (Michael) Scherer-Rath (Radbouduniversiteit), en prof. dr. G.A. (Gerard) Wiegers (Universiteit van Amsterdam)
Context van onderzoek Het onderzoek betreft een promotieonderzoek binnen de leerstoel Empirische Religiewetenschap, vallend binnen het onderzoeksprogramma Religion and the Crisis of Meaning
Korte omschrijving

Vraagstelling: Hoe interpreteren de patiënten de contingente gebeurtenis dat zij een ongeneeslijke vorm van kanker hebben gekregen?

Doelstelling: In het kwalitatieve deelonderzoek worden de interpretaties van religieuze en niet-religieuze Nederlandse patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker verkend en beschreven vanuit de contingentietheorie (d.i. het besef dat gebeurtenissen ook anders, of niet plaatsgehad hadden kunnen hebben), namelijk de interpretatie van oorzaak en toeval, van onverwachtheid, tragiek en ultieme betekenissen, en de opening naar ‘het andere dan de verklarende rede’ (Wuchterl 2011).

Design en methode: Het betreft een cross-sectioneel kwalitatief empirisch onderzoek, bestaande uit halfgestructureerde interviews met 54 patiënten van het Radboudumc te Nijmegen, die gediagnosticeerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker. De analyse van de interviews is gedaan met de methode van constante vergelijking (m.b.v. het programma Atlas.ti).

Fase: Het project zal in 2018 worden afgerond. Momenteel wordt het proefschrift afgerond.

Resultaten: De analyse mondt uit in een interpretatietypologie met drie interpretatietypen die door de patiënten werden toegepast.

Type onderzoek Empirisch onderzoek
Discipline Empirische religiewetenschap
Trefwoorden Contingentie-ervaring, interpretatiecrisis, interpretatietypen, religie, narrativiteit
Website  N.v.t.
Publicaties

Gepland 2019

 

Lopend of afgerond Geplande datum afronding: 2ehelft 2018
Datum indiening of aanpassing 30 maart 2018
Contactpersoon Egbert van Dalen
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.