Titel onderzoek INZICHT: het INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D
Naam onderzoeker Tom A.H.M. Lormans
Naam instelling UMC Utrecht
Werkgever UMC Utrecht
Projectpartners Universiteit voor Humanistiek, Consortium Palliatieve Zorg Utrecht (Septet)
Mailadres a.h.m.lormans@umcutrecht.nl
Begeleiders Prof. dr. Saskia Teunissen, UMC Utrecht; prof. dr. Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek; dr. Everlien de Graaf, UMC Utrecht; dr. Frederieke van der Baan, UMC Utrecht; dr. Joep van der Geer, Agora
Context onderzoek Project binnen ZonMW programma “Palliantie Meer dan zorg”
Korte omschrijving

In dit project worden twee in de palliatieve zorg gebruikte instrumenten (het Utrechts Symptoom Dagboek en het Ars Moriendimodel) geïntegreerd tot een nieuw signaleringsinstrument (USD-4D).Hierdoor wordt het voor het eerst mogelijk om vierdimensioneel symptomen en klachten van patiënten te monitoren in hun samenhang. Bovendien is de patiënt hier werkelijk degene die aan de knoppen zit.

Het project bestaat uit drie fasen, waarin implementatie, onderzoek en scholing in elkaar vervlochten zijn. In het eerste half jaar staat het opbouwen van een draagkrachtige infrastructuur voor het project centraal, die aansluit bij de vele contexten waarin het project geïmplementeerd gaat worden. In learning communitiesworden de funderingen voor de scholing gelegd. In de daarop volgende anderhalf jaar staat de validering van USD-4D centraal.

Met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek wordt het instrument onderzocht op verschillende patiëntgroepen en diverse zorgcontexten. Na twee jaar is er een gevalideerde USD-4D, waardoor er niet nog meer instrumenten rond het bed verschijnen, maar de zorg wel multidimensioneler kan worden. Het laatste jaar van het project staat in het teken van scholing en implementatie. Het scholingsaanbod wordt verfijnd en de implementatie verder vormgegeven. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het USD-4D ook op andere plaatsen buiten het consortium geschoold en geïmplementeerd kan worden.

Type onderzoek Mixed methods
Discipline Integratie van biomedische (meer kwantitatieve) en geesteswetenschappelijke (meer kwalitatieve) disciplines
Trefwoorden Kwaliteit van leven, zingeving, Ars Moriendi model, Utrecht Symptoom Dagboek, PROMs
Website https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia/Consortium-Septet/project/inzicht
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Lopend
Datum indiening of aanpassing 10 september 2018
Contactpersoon Tom Lormans
Betrokkenheid VGVZ Ja, verbetering in het USD werd gemaakt met de geestelijk verzorgers die lid zijn van het werkveld ‘hospicezorg’ van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ). In consensus werd gekozen voor het vertalen van de vijf spanningsvelden (gespreksvensters) van het Ars Moriendimodel (Leget 2003/2012) naar eenvoudige vragen die zowel het sociale als spirituele domein bestrijken. Daarnaast was de expert opinie dat er naast de samenvattende (on)welbevinden vraag ook een samenvattende ‘waarde van het leven’ vraag moest worden toegevoegd. De met die input ontstane variant van het USD is benoemd als USD-vier dimensioneel, ofwelUSD-4D. Met de VGVZ zijn afspraken gemaakt om een training USD-4D te integreren in de periodieke landelijke samenkomsten (drie maal per jaar in Septet regio). De samenwerking met de VGVZ zal ook worden doorgezet.