Subttitel onderzoek
Naam onderzoeker Anke (A.I.) Liefbroer
Naam instelling Vrije Universiteit Amsterdam
Werkgever Vrije Universiteit Amsterdam
Projectpartners N.v.t.
Mailadres a.i.liefbroer@vu.nl
Begeleiders prof. dr. R.R. Ganzevoort, VU; dr. E. Olsman, LUMC, AMC en Hospice Bardo
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Vraagstelling:

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe geven cliënten en geestelijk verzorgers vorm aan en hoe ervaren zij interlevensbeschouwelijke ontmoetingen? De deelvragen die in het onderzoek aan bod komen zijn:

1) Wat is interlevensbeschouwelijke zorg in een professionele zorgrelatie? (overzicht van het empirische onderzoek en een conceptuele doordenking van ‘interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ aan de hand van literatuuronderzoek)

2) Hoe kijken geestelijk verzorgers tegen interlevensbeschouwelijke zorg aan en wat zijn hun ervaringen hiermee? (Kwantitatief onderzoek)

3) Hoe krijgt interlevensbeschouwelijke geestelijk verzorging vorm in de interactie tussen geestelijk verzorgers en cliënten? (Kwalitatief onderzoek)

4) Wat zijn mogelijkheden en uitdagingen voor interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging? (Combinatie van voornoemde deelstudies)

Doelstelling:

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over hoe geestelijke verzorging eruit ziet wanneer de zorgverlener en de cliënt / patiënt / gesprekpartner verschillende levensbeschouwelijke oriëntaties hebben.

Methode:

-Literatuuronderzoek: a.d.h.v. een systematische review.

-Kwantitatief onderzoek: op basis van een vragenlijstonderzoek onder geestelijk verzorgers in Nederland, verspreid via de VGVZ en diensten geestelijke verzorging van de ministeries van Defensie en Justitie (n=208).

-Kwalitatief onderzoek: op basis van observaties, interviews en/of focusgroepen; de precieze invulling nog te bepalen.

Fase:

De systematische review is uitgevoerd en gepubliceerd (zie publicatie hieronder). Aan de kwantitatieve studie en de conceptuele doordenking van ‘interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ wordt momenteel gewerkt. Later in 2017 zal het kwalitatieve deelonderzoek van start gaan.

Verwachte resultaten:

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek a) zullen bijdragen aan de kennis over interlevensbeschouwelijke ontmoetingen in zorgrelaties en b) geestelijk verzorgers en andere zorgverleners inzichten zullen bieden voor het verlenen van geestelijk zorg aan een levensbeschouwelijk diverse groep cliënten / patiënten / gesprekspartners.

Type onderzoek Literatuuronderzoek en mixed methods: (kwantitatief en kwalitatief) empirisch onderzoek
Discipline Religiewetenschappen, godsdienstpsychologie, praktische theologie
Trefwoorden Geestelijke verzorging; interlevensbeschouwelijk; zorgverleners; zorgontvangers; empirisch onderzoek
Website https://research.vu.nl/en/publications/interfaith-spiritual-care
Publicaties Liefbroer, A.I., Olsman, E., Ganzevoort, R.R. & Van Etten-Jamaludin, F.S. (2017). Interfaith Spiritual Care: A Systematic Review. Journal of Religion and Health. doi:10.1007/s10943-017-0369-1
Datum indiening of aanpassing 29 maart 2017
Contactpersoon N.v.t.
Betrokkenheid VGVZ De VGVZ is betrokken bij dit project middels de verspreiding van het vragenlijstonderzoek onder haar leden. Daarnaast heeft het bestuur van de VGVZ in 2016 een toekenning voor dit project gegeven uit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek