FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VGVZ 2021

Reglement en procedure

Onderzoekers kunnen meedingen naar de jaarlijkse bijdrage uit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de VGVZ. De VGVZ subsidieert activiteiten die de wetenschappelijke reflectie op de geestelijke verzorging bevorderen. Zij vraagt daartoe advies aan de Commissie Wetenschap. Het kan daarbij gaan om een bijdrage aan het onderzoek van promovendi op het vakgebied van de geestelijke verzorging. Ook wetenschappelijk onderzoeken die niet gericht zijn op een promotie komen echter in aanmerking.

Per kalenderjaar is maximaal € 2.000 subsidie beschikbaar, te verdelen in twee toekenningen van elk € 1.000 euro of vier toekenningen van elk € 500.

Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de volgende vereisten:

 1. Het moet gaan om erkend wetenschappelijk (promotie)onderzoek dat wordt uitgevoerd aan een Nederlandse universiteit.
 2. De commissie moet kunnen beschikken over het promotieplan of onderzoeksplan. Het kennisbelang, de onderzoeksvraag, het te hanteren theoretisch kader, de methode van onderzoek, de eventuele onderzoekspopulatie en de wijze van verwerking van gegevens dienen te worden gespecificeerd.
 3. De commissie moet kunnen beschikken over een specificatie van de te verwachten kosten of verantwoording van de reeds gemaakte kosten (als achteraf subsidie wordt aangevraagd), plus een overzicht van de mogelijke andere (mede) financiers.
 4. Als het onderzoek nog niet is afgerond dient de commissie op de hoogte te worden gesteld van de termijn waarop de promotie naar verwachting zal plaatsvinden of het onderzoek afgerond zal zijn.
 5. Elke aanvraag dient minimaal drie maanden voor de te verwachten promotie of afronding van het onderzoek ingediend te zijn.
 6. Een promovendus/onderzoeker dient na afloop van de promotie twee exemplaren van de publicatie (aan het bestuur van de VGVZ en aan de Commissie Wetenschap) ter beschikking te stellen.

Procedure van de aanvraag:

 1. Aanvragen voor subsidie worden ingediend bij de secretaris van de Commissie Wetenschap van de VGVZ voor 1 juni . Via: Richart.Huijzer@radboudumc.nl
  Aanvragen die later binnenkomen dingen mee in het volgende jaar.
 2. Ten behoeve van de aanvraag is een formulier ter beschikking via de website van de VGVZ (zie onder Kennisbank, Commissie Wetenschap).
 3. De Commissie neemt aanvragen die niet voldoen aan bovenstaande eisen of waarbij onderdelen van het aanvraagformulier niet adequaat zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
 4. De Commissie beoordeelt de aanvraag en formuleert voor het bestuur een advies over de hoogte van het toe te kennen bedrag. Dit advies zal steeds voorzien zijn van een toelichting in termen van de gehanteerde criteria en overwegingen. De secretaris zorgt ervoor dat dit advies het bestuur bereikt.
 5. Het bestuur ontvangt het advies en bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd, maar overlegt met de Commissie bij een voorgenomen afwijking van het advies, om te bezien of er alsnog overeenstemming over de beoordeling kan worden verkregen. Na een definitief besluit stelt de Commissie Wetenschap de aanvrager op de hoogte van het besluit en de motivatie.
 6. Aanvragen voor het Fonds door leden van de Commissie zullen rechtstreeks door het bestuur van de VGVZ in behandeling worden genomen.

 

Aanvraagformulier