Subtitel onderzoek Eschatology of the Mind
Naam onderzoeker Nienke (N.P.M.) Fortuin
Naam instelling Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Werkgever Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Projectpartners N.v.t.
Mailadres n.fortuin@ftr.ru.nl
Begeleiders prof. dr. J.B.A.M. (Hans) Schilderman, leerstoelhouder Empirische en praktische religiewetenschap en hoogleraar Religie en zorg; prof. dr. E. (Eric) Venbrux, leerstoelhouder vergelijkende godsdienstwetenschap en directeur van het Centrum voor Thanatologie
Context van onderzoek Het onderzoek betreft een vijfjarig promotieonderzoek binnen de leerstoel empirische en praktische religiewetenschap, vallend binnen het onderzoeksprogramma Religion and the Crisis of Meaning.
Korte omschrijving Vraagstelling: Wat zijn de relaties tussen de ervaren kwaliteit van leven van Nederlandse ouderen, hun levensbeschouwing en hun wensen bij medische zorg rond het levenseinde?

Doelstelling: In het kwalitatieve deelonderzoek willen we vanuit het perspectief van Nederlandse ouderen beschrijven wat hun dagelijks leven kwaliteit geeft (of niet), welke wensen ze hebben bij medische zorg rond het levenseinde en hoe zij zelf hun (al dan niet religieuze) visie op het leven en de dood en wat daar (wel of niet) na komt onder woorden brengen. In het kwantitatieve deelonderzoek ontwikkelen we schalen die de visie op de dood en wensen bij medische zorg tijdens de laatste levensfase kwantificeren. Met behulp van deze schalen willen we relaties onderzoeken met enkele bestaande schalen die kwaliteit van leven meten, en relevante achtergrondvariabelen zoals levensbeschouwing, kerkgang, gezondheid, sociale inbedding en woonsituatie.

Design en methode: Het onderzoek heeft een mixed methods design, waarbij de resultaten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek met elkaar gecombineerd zullen worden. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit diepte-interviews met 26 Nederlandse 75-plussers, waarvan circa de helft zelfstandig woont en de andere helft in een zorginstelling verblijft. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek onder 356 Nederlandse 75-plussers die benaderd zijn op basis van een aselecte steekproef.

Fase: Het project loopt van augustus 2013 tot augustus 2018. Inmiddels is een pilot study uitgevoerd, is het vragenlijstonderzoek afgerond en zijn de diepte-interviews met ouderen vrijwel afgerond. De laatste anderhalf jaar van het onderzoek zal gewerkt worden aan de analyse van de velddata en de rapportage van de resultaten.

Beoogde resultaten: We hopen dat dit onderzoek inzicht zal bieden in de wijze waarop de levensbeschouwing en de ervaren kwaliteit van leven van Nederlandse ouderen samenhangen met elkaar en met hun wensen bij medische zorg rond het levenseinde.

Type onderzoek Empirisch onderzoek met een mixed-methods aanpak
Discipline Empirische religiewetenschap
Trefwoorden Zingeving, ouderdom, religie, kwaliteit van leven, zorg rond het levenseinde
Website  http://www.ru.nl/personen/fortuin-n/
Publicaties Link naar afgeronde pilot study die evalueert welke culturele betekenissen mensen in de laatste levensfase koppelen aan de naderende dood.
Lopend of afgerond Geplande datum afronding: 15 augustus 2018
Datum indiening of aanpassing 14-02-2017
Contactpersoon Nienke Fortuin
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.