Subtitel onderzoek Een grounded theory-onderzoek naar de ambtsbeleving en levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in zorginstellingen
Naam   onderzoeker Richart (R.) Huijzer
Naam instelling Protestantse Theologische Universiteit i.s.m. met IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen
Werkgever Radboudumc Nijmegen
Projectpartners n.v.t.
Mailadres richart.huijzer@radboudumc.nl
Begeleiders Prof. dr. F.G. Immink (promotor); dr T.T.J. Pleizier (copromotor methodologie); dr. W. Smeets, (copromotor vakgebied geestelijke verzorging)
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving Het onderzoek richt zich op de ambtsbeleving en de levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in zorginstellingen. De onderzoeksvraag luidt: Hoe beleven zij hun ambt en levensbeschouwelijke identiteit? Met dat doel voor ogen zijn met 23 predikanten/geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg interviews gehouden, gespreid over werkveld, geslacht en leeftijd. Het ambt van predikant is een institutioneel gegeven maar het ambt vereist een persoonlijk perspectief, waarbij traditie en gemeenschap een rol spelen. De beroepsvereniging en de Protestantse Kerk in Nederland geven weliswaar de kaders aan waarbinnen predikanten geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg geacht worden te opereren, maar deze krijgen toch pas betekenis als men daarbinnen zelf positie kiest. Om het belang van een persoonlijk perspectief duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de identiteitstheorie van Paul Ricoeur. Diens ideeën over identiteitsvorming –zowel over persoonlijke identiteit als over institutionele identiteit – blijken binnen dit onderzoek bij uitstek geschikt. Tegen de boven beschreven achtergrond is het empirisch onderzoek verricht dat het hart vormt van het onderzoek. De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de klassieke Grounded Theory van Glaser, een methode die geschikt is om de ervaren werkelijkheid op het spoor te komen en te verklaren. De methodische richtlijnen van Glaser zorgen ervoor dat de gefundeerde theorie niet blijft steken in beschrijving maar daadwerkelijk een nieuw theoretisch inzicht oplevert. Zo wordt zichtbaar wat er in het veld van de geestelijke verzorging in de zorg met de ambtsbeleving van predikanten/geestelijk verzorgers gebeurt en ook waarom dat zo verloopt. De empirische gegevens werden vervolgens in dialoog gebracht met literatuur op het gebied van de praktische theologie en het vakgebied van de geestelijke verzorging en met de inzichten van Paul Ricoeur. Het feit dat een steeds grotere groep collega geestelijk verzorgers het werkveld van de zorg betreedt zonder ambtelijke binding maakt de noodzakelijkheid van reflectie op de ervaren betekenis van het ambt en de wijze waarop dat doorwerkt in de praktijk van het werk, urgent. Reflectie over de inhoudelijke betekenis van het ambt is daarom geen achterhoedegevecht maar een front battle.
Type onderzoek Empirisch kwalitatief onderzoek – grounded theory
Discipline Praktische theologie, geestelijke verzorging
Trefwoorden Ambtsbeleving, levensbeschouwelijke identiteit, PKN, zorginstelling, grounded theory
Website 
Publicaties

Huijzer, R., ‘Staan voor je zaak. De plaats van de geestelijke verzorging in het zorgstelsel’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 9 (2006):38, 16-17. Huijzer, R., ‘The times are changing. Geestelijke verzorging en de ontwikkelingen in de zorg’. Zin in zorg. Tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing, 4 (2006), 5-7.

Huijzer, R., ‘Uitvoeringstoets geestelijke verzorging onder de loep’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 10 (2007):42, 5-8.

Huijzer, R., ‘Het register is een belangrijke stap vooruit’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 11 (2008):49, 6-7.

Huijzer, R., ‘De decennia van Ries’. in: Smeets, W. en Draak, C. den, Van kapucijn tot consulent spirituele zorg. Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat. (Tilburg: KSGV, 2010), 11-14.

Huijzer, R. en Mooren, J.M.H., ‘Tijdsbeelden en scenario’s’. in: Ambtelijke Binding. VGVZ-cahiers 4. (Amsterdam: VGVZ, 2010), 110-134.

Huijzer, R. en Smeets, W., ‘Ruimte voor heelheid’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 15 (2012):66, 30-36.

Lopend of afgerond Te verwachten promotiedatum 6 juli 2017
Datum indie-ning of aanpassing 15 maart 2017
Contactpersoon Richart Huijzer
Betrokkenheid VGVZ Respondenten gevonden via ledenlijst VGVZ