Titel onderzoek Betekenisvol leven in de buurt (At home with meaning)
Naam onderzoeker Susan Hupkens
Naam instelling Hogeschool Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek
Werkgever Hogeschool Rotterdam
Projectpartners Laurens en Laurensfonds Rotterdam
Mailadres s.h.a.hupkens@hr.nl
Begeleiders Promotores: Peter Derkx, Anja Machielse (UvH) Copromotor: Marleen Goumans (HR)
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving

Vraagstelling

– Wat is de ervaren baat van het afstemmen op zingeving van thuiswonende ouderen door      zorgmedewerkers, en welke kennis, vaardigheden en attitude zijn daarvoor nodig?

– Wat is de bijdrage van coaching door geestelijk verzorgers aan zorgprofessionals om deze  afstemming te kunnen bereiken?

Doelstelling

– Thuiszorgmedewerkers gevoelig en vaardig maken in omgang met zingeving en    levensvragen.

– Geestelijke verzorging beschikbaar maken voor Laurens klanten thuis door gebruik te  maken van netwerken.

– Bijdragen aan kennis over zingeving van thuiswonende ouderen die zorg ontvangen.

– Inzicht verkrijgen in de manier waarop zorgprofessionals kunnen afstemmen op de  zingeving van ouderen die thuiszorg ontvangen.

In het project worden thuiszorgteams gecoacht door daarvoor aangestelde geestelijk verzorgers. Deze coaching gebeurt door ‘mee te lopen’ met medewerkers, door individuele en groepscoaching. Daarnaast wordt er een netwerk in kaart gebracht van ondersteuning bij zingevingsvragen in de wijk. Geestelijk verzorgers van Laurens zijn beschikbaar in crisissituaties.

Methode

Voor het onderzoek wordt een ‘ervaren baat benadering’ gehanteerd. Dit is een evaluatiemethode die geschikt is in complexe situaties, waarbij niet van tevoren vast staat welke de uitkomstmaten zijn. Door middel van deze benadering kan er een breed beeld en diep inzicht verkregen worden in de opbrengst van een interventie. Met behulp van verschillende dataverzamelingsmethoden wordt geëvalueerd in hoeverre de ouderen baat hebben bij de veranderde kennis, vaardigheden en attitude van zorgmedewerkers. Daarnaast wordt geëvalueerd hoe de coaching door geestelijk verzorgers is ervaren door de zorgmedewerkers. Gebruikte methoden zijn: participerende observaties van zorgsituaties en coachingsessies, interviews (meerdere rondes) van ouderen en medewerkers en een survey onder de medewerkers.

Beoogde resultaten

In het project wordt duidelijk hoe zorgprofessionals hun zorg kunnen afstemmen op de zingeving van ouderen in de thuiszorg en hoe zij dit kunnen leren. Er is een methode ontwikkeld om hen te coachen en te ondersteunen door geestelijk verzorgers. Tevens is er een manier ontwikkeld om samen te werken met netwerkpartners op het gebied van zingeving in de wijk. Voor geestelijk verzorgers kan het ondersteunen van zorgmedewerkers in de thuiszorg een nieuwe rol zijn.

Type onderzoek Kwalitatief onderzoek: observatie, interview, focusgroep, documentanalyse
Discipline Gezondheidswetenschappen, humanistiek, geestelijke verzorging
Trefwoorden Zingeving, ouderen, zorgprofessionals, geestelijk verzorgers, coaching, thuiszorg, eerste lijn
Website https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/zorginnovatie/promovendi/susan-hupkens-msc/
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Lopend. Afronding verwacht eind 2019
Datum indiening of aanpassing 13 juni 2016
Contactpersoon Susan Hupkens
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.