Titel onderzoek Tussen kracht en kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek naar de kenmerken van zingeving bij ouderen en naar hoe deze positief kan worden beïnvloed in de (spirituele) zorg (Between strength and vulnerability: an exploratory research on characteristics of meaning making in elderly and the way it can be positively influenced in (spiritual) care)
Naam onderzoeker Claudy Weijers
Naam instelling Axioncontinu Utrecht (ouderenzorgorganisatie)
Werkgever Universiteit voor Humanistiek
Projectpartners
Mailadres cweijers@gmail.com
Begeleiders Prof. dr. Christa Anbeek (UvH) en dr. Wander van der Vaart (UvH)
Context van onderzoek Promotie-onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek
Korte omschrijving Vraagstelling
Wat zijn de kenmerken van de zingevende factoren bij ouderen en hoe verhouden deze zich tot de zorg, vooral de zorg die door geestelijk begeleiders wordt geboden?Methode
Om deze vraag te beantwoorden worden op basis van de bevindingen uit het literatuuronderzoek oudere cliënten geïnterviewd, en daarnaast een familielid/naaste en een betrokken zorgverlener bij iedere oudere. Er worden verschillende doelgroepen ouderen bij het onderzoek betrokken: ouderen die in het verpleeghuis wonen, ouderen die revalideren, en ouderen die in de aanleunwoningen wonen. De resultaten van de interviews zullen worden geanalyseerd en voorgelegd aan zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers, om een beeld te krijgen van de bijdrage die zij hieraan denken te kunnen leveren.
Type onderzoek Kwalitatieve case study in een instelling voor ouderenzorg
Discipline Humanistiek, geestelijke verzorging
Trefwoorden Ouderen, zingeving, geestelijke verzorging, spirituele zorg
Website 
Publicaties
Lopend of afgerond Lopend, geplande einddatum 2019/2020
Datum indiening of aanpassing 29 september 2017
Contactpersoon Claudy Weijers
Betrokkenheid VGVZ nee