Titel onderzoek Moreel beraad en tragiek
Naam onderzoeker Benita (C.B.) Spronk
Naam instelling VU medisch centrum
Werkgever VU medisch centrum
Projectpartners n.v.t.
Mailadres cb.spronk@vumc.nl
Begeleiders prof. dr. G.A.M. Widdershoven, VU Metamedica Amsterdam, en prof. dr. H. Alma, Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Context onderzoek promotie
Korte omschrijving Moreel beraad is een vorm van ethische ondersteuning: een gestructureerd en methodisch gesprek, onder leiding van een gespreksleider, waarin zorgprofessionals een morele vraag bespreken die speelt in een concrete situatie uit hun eigen praktijk. Deze studie richt zich op moreel beraad bij tragiek. Tragiek zet het moreel beraad op scherp. Van de zorgprofessional wordt het nemen van een beslissing verwacht in een tragisch conflict, terwijl het nemen van een beslissing in dit conflict voor hem onmogelijk lijkt. Elke keuze in het dilemma brengt grote schade met zich mee. Er lijkt geen keuze mogelijk. Dat er van de zorgprofessionals toch een keuze in het dilemma en besluitvorming gevraagd wordt, raakt aan existentiële noties van verantwoordelijkheid en zingeving. Hoe kan binnen het moreel beraad, naast de ethische afweging die centraal staat, recht gedaan worden aan de existentiële ervaring dat het gaat om tragische keuzes? Op welke wijze kan het moreel beraad het tragische recht doen?
Type onderzoek Empirisch, kwalitatief onderzoek
Discipline Medische ethiek
Trefwoorden Tragiek, moreel beraad, besluitvorming, dilemmamethode, contingentie
Website n.v.t.
Publicaties Spronk, B., Stolper, M., & Widdershoven, G. (2016). Tragedy in moral case deliberation. Medicine, Health Care and Philosophy. doi:10.1007/s11019-016-9749-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-016-9749-7
Lopend of afgerond onderzoek Lopend (tot eind 2019)
Datum indiening of aanpassing 4 mei 2017
Contactpersoon Benita Spronk
Betrokkenheid VGVZ Presentatie gehouden voor onderzoekersforum van Commissie Wetenschap van de VGVZ in 2015