Titel onderzoek Machteloosheid en verwerking van machteloosheid bij dwarslaesierevalidatie
Naam onderzoeker Hielke Bosma
Naam instelling Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam
Werkgever Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam
Projectpartners Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
Mailadres h.bosma@reade.nl
Begeleiders
Context onderzoek Onderzoekslijn: dwarslaesie/aangepast sporten
Korte omschrijving

Doelstelling

Bij een dwarslaesie heeft de revalidant vaak de ervaring dat hij de controle over zichzelf, over zijn lijf, over zijn kunnen en op de wereld verliest, raakt hij in vertwijfeling over wat nog wel en wat niet gecontroleerd en beheerst kan worden. Het lijkt erop dat de revalidant zich gedwongen voelt om de controle en dus de macht over lijf en omgeving opnieuw te valideren en te herstellen. Door het onderhavige onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de onmachtsgevoelens bij en het hanteren van deze gevoelens door de revalidant. Kortom meer inzicht te krijgen in de (innerlijke) herstelprocessen die betrekking hebben tot de persoonlijke controle. Ook de rol die de omstanders (o.a. verzorgenden en behandelaars) in deze processen zijn punt van onderzoek.

Theoretische en praktische relevantie

Praktisch: Het onderzoek kan leiden tot een groter inzicht in de (innerlijke) herstelprocessen bij de revalidanten, wat op haar beurt kan bijdragen tot de verdere professionalisering van verplegenden en verzorgenden in de revalidatie.

Theoretisch: Ook worden de verschillende strategieën in kaart gebracht hoe de revalidant omgaat met onmachtgevoelens. Er wordt in kaart gebracht welke machtsprocessen kunnen spelen in de zorgverlening aan revalidanten in een revalidatiecentrum.

Onderzoeksmethode

Ons onderzoek richt zich op de persoonlijke ervaringen, innerlijke processen en sociale interacties, waardoor de kwalitatieve onderzoeksmethodologie voor de hand ligt. In het te verrichten onderzoek zullen door middel van persoonlijke gesprekken / diepte-interviews met revalidanten data worden verzameld. De gesprekken worden opgenomen en vanuit deze opnamen worden de data geabstraheerd. Na elk gesprek worden deze data geanalyseerd volgens de Grounded Theory benadering en worden eventuele nieuwe inzichten verwerkt in de volgende gesprekken. Theorievorming zal daardoor tijdens het hele proces plaatsvinden en daarmee het onderzoek ook al doende (bij-)sturen.

Type onderzoek Kwalitatief onderzoek
Discipline Geesteswetenschappen, Humanistiek
Trefwoorden Onmacht, machteloosheid, verwerking, revalidatie, dwarslaesie
Website https://www.reade.nl/revalidatie/wetenschappelijk-onderzoek/
Publicaties Keppels, F.G. (2007). Onmacht bij dwarslaesierevalidanten.  http://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/371
Lopend of afgerond onderzoek Verwachte afronding: 1-1-2020
Datum indiening of aanpassing 7-6-2017
Contactpersoon Hielke Bosma
Betrokkenheid VGVZ Nee