Doel

De werkveldraad VG-zorg is een samenbindend punt voor de geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij vertegenwoordigt het werkveld en heeft tot taak om alle mogelijke aandachtsgebieden binnen de VG-zorg te signaleren en te inventariseren, landelijke activiteiten te coördineren en nieuwe projecten te stimuleren dan wel te (laten) ontwikkelen.

Organisatie

Het werkveld Geestelijk Verzorgers in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg is onderverdeeld in 4 regio’s:

 • Noord- en Zuid-Holland;
 • Brabant – Zeeland;
 • Zuid-Nederland (Limburg);
 • Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Per regio komen geestelijk verzorgers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap enkele keren per jaar voor een dag of dagdeel bij elkaar in een regioberaad. Deze regioberaden zijn oecumenisch van opzet. Sommige regio’s kennen ook nog een subregioberaad waarin collega’s elkaar in kleiner werkverband ontmoeten (werkoverleg/intervisie/enz.).
De landelijke werkveldraad VG-zorg is een overkoepelend orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de vier regioberaden. De werkveldraad kan aangevuld worden met vertegenwoordigers uit landelijke VG-commissies. Elke commissie heeft tot taak expertise te verzamelen vanuit het eigen aandachtsveld, eventueel nieuwe producten te ontwikkelen ter ondersteuning van het vak binnen de VG-zorg, en als vraagbaak te functioneren voor collegae geestelijk verzorgers en anderen.
Voor een overzicht van commissies met hun voorzitters/portefeuillehouders kijkt u bij werkveld VG-commissies.
Als geestelijk verzorger in de VG-zorg ben je als VGVZ-lid automatisch lid van dit werkveld.

Activiteiten

Er wordt tweejaarlijks een symposium georganiseerd. Aandachtsgebieden voor het werkveld zijn:

 • visie op en ontwikkeling van de geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke handicap (beleidsontwikkeling en coördinatie, inspelen op de actualiteit (bijvoorbeeld deconcentratie, initiatief voor studiedagen en symposia).
 • contacten met het bestuur van de VGVZ, met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties (bijvoorbeeld in relatie tot deconcentratie), internationaal netwerk, multidisciplinaire samenwerking (bijvoorbeeld in het NGBZ (Nederlands Genootschap ter Bestudering van de Zwakzinnigenzorg).
 • wetenschappelijk onderzoek.
 • professionalisering, deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing.
 • ontwikkelingen van thema’s in de praktijk (bijvoorbeeld levensverhaal en zorgplan, levensbeschouwelijke diagnostiek, ethiek, kerk en mensen met een verstandelijke handicap, regionale steunpuntfunctie).

Externe contacten

 • door lidmaatschap van individuele leden zijn er contacten met het NGBZ en beroepsverenigingen van andere disciplines
 • leden van de werkveldraad VG-zorg zijn betrokken bij het landelijk platform “Samen geloven? Gewoon doen!”, dat tot doel heeft participatie en integratie van verstandelijk gehandicapten in de kerken te bevorderen. Daarin zijn ook landelijke beleidsorganen van de kerken betrokken.
 • contacten met de v/d Bergh-leerstoel aan de VU (normatieve aspecten van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap) en via individuele leden met andere universiteiten.
 • contacten met een internationale stuurgroep in het kader van het tweejaarlijks te organiseren Colloque Oecuménique. Contactpersoon is Marianne Houben (Op de Bies).

Leden werkveldraad

Secretaris: Mw. Ds E.C. Cazemier
Amsta
Email: E.Cazemier@amsta.nl

 

Werkveld VG – commissies

De commissies ethiek en zingevingsanalyse zijn tijdens de ALV in 2014 gedechargeerd. U kunt nog wel contact opnemen met de portefeuillehouder als u vragen heeft.

Commissie:

 

Portefeuillehouder:

 

E-mail:

 

Ethiek Karin Seijdel k.seijdell@lunetzorg.nl
Zingevingsanalyse Dieke Heijs d.heijs@talant.nl

Publicaties

Ethiek ons een zorg !?

PowerPointpresentatie van de studiedag maart 2014.

Zin zien, zoeken en beleven (2013)

De commissie zingevingsanalyse heeft met succes de vernieuwde publicatie ‘Zin zien, zoeken en beleven’ zingevingsanalyse bij mensen met een verstandelijke beperking uitgegeven.
Deze brochure biedt een model waarmee zingeving van mensen met een verstandelijke beperking in woord en beeld gebracht wordt. Het model is ontworpen door en voor geestelijk verzorgers en is ook goed te gebruiken in samenwerking met andere zorgverleners, begeleiders en familieleden en verwanten. Het is een handvat om samen op zoek te gaan naar de zin in iemands leven om zo de ander beter te verstaan en daardoor ook beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.
hier vindt u een pdf van de publicatie Zin zien, zoeken en beleven.
Het spel bij deze methode is inmiddels ook beschikbaar.

Werkdocument geestelijke verzorging in VG-zorg (jaartal?)

Klik hier.

 

De foto’s op deze pagina zijn van Hans Dornseiffen.